ကမာၻ႔ အင္အားအျကီးဆုုံး စစ္တပ္ေတြပိုုိင္ဆုုိင္ထားတဲ့ မြတ္ဆလင္( ၅ ) ႏိုင္ငံ

၅။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ေဆာ္ဒီရဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ဟာ Riyadh ျဖစ္ပီး လက္ရွိသမၼတကေတာ့ Salman bin Abdulaziz Al Saud ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီတပ္မေတာ္မွာ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၂၃၅,၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိပီး အရန္တပ္ဖြဲ႕အင္အားကေတာ့ ၂၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ က်ည္းတပ္မွာ တင့္ကား ၁၂၁၀စီး ၊ သံခ်ပ္ကာကား ၅၄၇၂စီး ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တာတုိနဲ႕ တာေ၀းပစ္ ဒံုးစနစ္ ၃၂၂ခု ထိရွိပါတယ္။ ေဆာ္ဒီေလတပ္မွာ စုစုေပါင္း ေလယာဥ္ ၇၂၂ စီးပိုင္ဆိုင္ကာ စြမ္းရည္ျမင့္ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ (Eurofighter Typhoon, F-15 Eagle) ၂၄၅ စီး၊ ဗံုးၾကဲနဲ႕ ဘက္စံုသံုးတုိက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ ၂၄၅ စီး၊ အေမာင္းသင္ဂ်က္ေလယာဥ္ ၂၁၃စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၂၀၄စီး၊ တိုက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၂၂စီး နဲ႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးယာဥ္ ၂၂၁စီးပုိင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေရတပ္အင္းအားကေနနဲ႕ကေတာ့ ေရယာဥ္ ၅၅စီးပိုင္ဆိုင္ပီး ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ၇စီး၊ Corvette ၄စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္ေရယာဥ္ ၃၉စီး၊ မိုင္းရွာေဖြေရးေရယာဥ္ ၃စီးပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီဟာ ယခုႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၅၆ဘီလီယံထိသံုးဖို႕ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ၄။ အီဂ်စ္ Cairo ဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပီး လက္ရွိသမၼတကေတာ့ Abdel Fattah el-Sisi ျဖစ္ပါတယ္။ အျမဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄သိန္း ၇ေသာင္းရွိပီး အရန္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၈သိန္းေတာင္ရွိပါတယ္။ က်ည္းတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ကေတာ့ တင့္ကား ၄၆၂၄ စီး၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ၁၃,၉၄၉ စီး နဲ႕ တာတိုနဲ႕တာေ၀းပစ္ ဒံုးစနစ္ ၁၄၈၁ ခုပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ ေလတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ စုစုေပါင္းေလယာဥ္ ၁၁၃၃စီးပိုင္ဆိုင္ပီး စြမ္းရည္ျမင့္တိုက္ခို္က္ေရးယာဥ္ (Mig-21,Chengdu J-7,F-16) ၃၃၆စီး၊ ဘက္စံုသံုးေလယာဥ္ ၄၂၇စီး၊ သယ္ယူပ့ိုေဆာင္ေရးယာဥ္ ၂၆၀၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၃၈၇စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၂၅၅စီးနဲ႕ တိုက္ခိုက္ေရးရဟဟ္ယာဥ္ ၄၆စီး ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေရတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ ေရယာဥ္စုစုေပါင္း ၃၁၉ စီးပိုင္ဆိုင္ပီး ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ၁၁စီး၊ Corvettes ၂စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္ေရယာဥ္ ၁၇၄စီး၊ ေရငုတ္သေဘၤာ ၈စီး နဲ႕ မိုင္းရွာေဖြေရးယာဥ္ ၂၃စီးတို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၁.၄ဘီလီယံကိုကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ၃။ အီရန္ ျမိဳ႕ေတာ္မွာ Teheran ျဖစ္ပီး လက္ရွိသမၼတကေတာ့ Hassan Rouhani ျဖစ္ပါတယ္။ အျမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၅၄၅,၀၀၀ နဲ႕ အရန္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၈သိန္းပိုင္ဆိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ က်ည္းတပ္မွာ တင့္ကား ၁၆၅၈စီး၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ၁၃၁၅စီး နဲ႕ တာတိုနဲ႕တာေ၀းပစ္ ဒံုးစနစ္ ၁၄၇၄ ခုပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ ေလတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ စုစုေပါင္းေလယာဥ္ ၄၇၉ စီးပိုင္ဆိုင္ပီး စြမ္းရည္ျမင့္တိုက္ခို္က္ေရးယာဥ္ (Mig-29,F-14) ၁၃၇စီး၊ သယ္ယူပ့ိုေဆာင္ေရးယာဥ္ ၂၀၃စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၈၀စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၂၈စီးနဲ႕ တိုက္ခိုက္ေရးရဟဟ္ယာဥ္ ၁၂စီး ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေရတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ ေရယာဥ္စုစုေပါင္း ၃၉၈ စီးပိုင္ဆိုင္ပီး ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ၆စီး၊ Corvettes ၃စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္ေရယာဥ္ ၂၅၄စီး၊ ေရငုတ္သေဘၤာ ၃၃စီး နဲ႕ မိုင္းရွာေဖြေရးယာဥ္ ၅စီးတို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံကိုကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ၂။ ပါကစၥတန္ ျမိဳ႕ေတာ္ Karachi ျဖစ္ပီး လက္ရွိသမၼတကေတာ့ Mamnoon Hussain ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၆၂၀,၀၀၀ နဲ႕ အရန္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၅သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ကို ပို္င္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ပါကစၥတန္ က်ည္းတပ္မွာ တင့္ကား ၂၉၂၄စီး၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ၂၈၂၈စီး နဲ႕ တာတိုနဲ႕တာေ၀းပစ္ ဒံုးစနစ္ ၁၃၄ ခုပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ ေလတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ စုစုေပါင္းေလယာဥ္ ၉၅၁ စီးပိုင္ဆိုင္ပီး စြမ္းရည္ျမင့္တိုက္ခို္က္ေရးယာဥ္ (Chengdu J-7,F-16,JF-17) ၃၀၁စီး၊ ဘက္စံုသံုးေလယာဥ္ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ ၃၉၄စီး၊ သယ္ယူပ့ိုေဆာင္ေရးယာဥ္ ၂၆၁စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၁၉၀စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၂၄၆စီးနဲ႕ တိုက္ခိုက္ေရးရဟဟ္ယာဥ္ ၅၂စီး ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေရတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ ေရယာဥ္စုစုေပါင္း ၁၉၇ စီးပိုင္ဆိုင္ပီး ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ၁၀စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္ေရယာဥ္ ၁၇စီး၊ ေရငုတ္သေဘၤာ ၈စီး နဲ႕ မိုင္းရွာေဖြေရးယာဥ္ ၃စီးတို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ပါကစၥတန္ ဟာ ျႏဴလက္နက္ ၁၀၀ ကေန ၂၀၀ ၾကားပုိင္ဆိုင္ထားတယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။ ေဒၚလာ ၉.၆ ဘီလီယံကိုကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ၁။ တူရကီ Istanbul ဟာ ႏိုင္ငံရဲ့ ျပယုဂ္အျဖစ္ထင္ရွားေပမဲ့ နိုင္ငံရဲ့ျမိဳ႕ေတာ္ကေတာ့ Ankara ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိသမၼတကေတာ့ Recep Tayyip Erdoğan ပါ။ အျမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၅၅၀,၀၀၀ နဲ႕ အရန္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ကို ပို္င္ဆိုင္ထားပါတယ္။ တူရကီ က်ည္းတပ္မွာ တင့္ကား ၇၉၅၂စီး၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ၇၅၅၀စီး နဲ႕ တာတိုနဲ႕တာေ၀းပစ္ ဒံုးစနစ္ ၉၁၈ ခုပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ ေလတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ စုစုေပါင္းေလယာဥ္ ၁၀၁၃ စီးပိုင္ဆိုင္ပီး စြမ္းရည္ျမင့္တိုက္ခို္က္ေရးယာဥ္ (F-16,F-35,F-4 II) ၂၈၇စီး၊ သယ္ယူပ့ိုေဆာင္ေရးယာဥ္ ၄၃၉စီး၊ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ၂၀၇စီး၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၄၄၅စီးနဲ႕ တိုက္ခိုက္ေရးရဟဟ္ယာဥ္ ၉၄စီး ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေရတပ္အင္းအားအေနနဲ႕ ေရယာဥ္စုစုေပါင္း ၁၉၄ စီးပိုင္ဆိုင္ပီး ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ၁၆စီး၊ Corvettes ၉စီး၊ ကမ္းေျခေစာင့္ေရယာဥ္ ၁၀၂စီး၊ ေရငုတ္သေဘၤာ ၁၃စီး နဲ႕ မိုင္းရွာေဖြေရးယာဥ္ ၂၁စီးတို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၁၇.၂၈ ဘီလီယံကိုကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ အတြက္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ Writer- စပြန္႕ (Daily Hot News)

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တဲ့ အက်င့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တဲ့ အက်င့္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ ) Masturbation ဆရာရွင့္ က်မ အခု ေရာဂါတခု ခံစားေနရလို႔ စိတ္ပူလို႔ ဆရာ့ကို ေမးတာပါ ရင္ဖြင့္တာပါရွင့္။ က်မ အသက္က ၃၂ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ အပ်ိဳပါရွင့္။ က်မ အရမ္းခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူတေယာက္ ရွိပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက က်မ တခါမွ ေယာက်္ားနဲ႔ တူတူမေနဘူးပါဘူး။ ခ်စ္သူရွိတယ္ ဆိုတာကလည္း သူက အေဝးမွာပါရွင့္။ က်မမွာမေကာင္းတဲ့အခ်က္တခုရွိပါတယ္။ က်မ လိင္ဆက္ဆံခ်င္တဲ့စိတ္ ခဏခဏျဖစ္ပါတယ္။ Related image ဒါေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္တည္းက ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တဲ့အက်င့္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ က်မ သြားတိုက္တံ လက္ကိုင္ထူထူနဲ႔ဟာမ်ိဳးနဲ႔ ၁ႏွစ္ေလာက္ထိ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္လက္နဲ႔ကိုယ္ပဲ လုပ္ပါတယ္။ မလုပ္ရင္လည္း က်မ တကယ္ မေနႏိုင္ေတာ့လို႔ပါရွင့္။ အမွန္ဆိုရင္ေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးကို မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ အဲလိုလုပ္တာ အျပစ္ရွိလားရွင့္။ အခုက်မေျပာခ်င္တာက က်မရဲ႕ သားအိမ္လို႔ထင္ရတဲ့ ဘယ္ဘက္ဆီးခုံ အထက္နားက တခါတခါဆိုရင္ အရမ္းနာပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္ စီးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း နာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံခ်င္တဲ့စိတ္ ျဖစ္ရင္ အခုေနာက္ပိုင္း ေၾကာက္လို႔ ဘာနဲ႔မွ မလုပ္ျဖစ္ပါဘူးရွင့္။ အဲဒါဆိုလည္း အဲလိုစိတ္ ျဖစ္လာေတာ့လည္း နာပါတယ္ရွင့္။ အဲဒါ က်မ သားအိမ္မွာ ေရာဂါမ်ား ရေနတာလား၊ က်မ လိင္ဆက္ဆံခ်င္တဲ့စိတ္က ခဏခဏျဖစ္တာလည္း ေရာဂါလားရွင့္။ ေနာက္ၿပီး က်မ ရည္းစားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ရင္ေကာ က်မအဲလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးတာ ေျပာျပရမွာလားရွင့္။ က်မကို ေျဖၾကားေပးပါရွင့္။ Image result for korea girl with bed မိန္းမျဖစ္ျဖစ္ ေယာက္်ားျဖစ္ျဖစ္ လိင္ဆက္ဆံခ်င္တဲ့စိတ္ ခဏခဏျဖစ္တာနဲ႔ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တဲ့အက်င့္ ရွိတယ္ဆိုတာ ပံုမွန္စိတ္ျဖစ္တယ္။အဲလိုမျဖစ္ရင္သာ ေဆးကုဘို႔လိုပါတယ္။ ၁၉၅ဝ တံုးက Alfred Kinsey(အဲလ္ဖရက္-ကင္ေဆး) လုပ္တဲ့ သုေတသနအရ ေယာက္်ား ၉၂% နဲ႔ မိန္းမ ၆၂% ဟာဘဝတသက္တာမွာ ဖါသာ-အာသာေျဖတာ လုပ္ၾကတာကို သိရတယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ျဗိတိန္မွာေလ့လာမႈလုပ္ေတာ့လဲ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ကေန ၄၄ ႏွစ္ၾကား ေယာက္်ား ၉၅% နဲ႔ မိန္းမ ၉၁%လုပ္ဖူးၾကတာ သိရတယ္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ ျဗိတိန္၊ နယ္သာလင္ နဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကိုေန႔တိုင္း Masturbation (မာစတာေဘးရွင္း) လုပ္ေစဘို႔ အားေပးခဲ့တယ္။ Orgasm(ေအာ္ဂဇင္မ္) လိင္ဆႏၵျပည့္ဝမႈ ဆိုတာ အခြင့္အေရးတရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔ေတာင္ လက္ကမ္းေၾကာ္ညာမွာ ပါေသးတယ္။ ဒီလုိလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုက Teen pregnancyဆယ္ေက်ာ္သက္-ကုိယ္ဝန္ရမွာနဲ႔ STDs လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ေစဘို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာ Safe sex လို႔ လူသံုးမ်ားလာျပီ။ စိတ္ခ်ရတဲ့လိင္မႈေရးရာလို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ HIV-AIDS ေရာဂါ၊ အသဲေရာင္ ဘီ-စီ ေတြပါမကူးစက္ႏိုင္ပါ။ Benefits ေကာင္းက်ိဳးေတြ • Intercourse တကယ္တန္း လိင္ဆက္ဆံဘို႔ အဆင္မေျပခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လုပ္ႏိုင္လို႔တျခားမသင့္တာမ်ိဳး အားကိုးစရာမလိုတဲ့ အစားထိုးနည္းေကာင္း ျဖစ္တယ္။ • Masturbation လုပ္တာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွာ Fertility မ်ိဳးပြါးေစေရးအားေပးတယ္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသစေၾတးလ် ေလ့လာမႈတခုအရ ေန႔တိုင္း သုက္လႊတ္ျခင္းဟာသုက္ပိုး-က်န္းမာေရးကို အားေပးတယ္။ Image result for korea girl with bed • Female masturbation အမ်ိဳးသမီးေတြ ဖါသာ-အာသာေျဖတာေၾကာင့္ ဗဂ်ိဳင္းနာ၊ သားအိမ္ဝ နဲ႔ သားအိမ္ေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေတြကေန သေႏၶရေစဘို႔ပိုျပီးအဆင္ေျပေစမယ္။ ကေလးမရလို႔ သုက္ပိုးကို အျပင္ကေန ထည့္ေပးနည္း လုပ္အျပီး၁-၄၅ မိနစ္အတြင္းမွာ Orgasm ရေစေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ သုက္ပိုးက လိုရာခရီးကိုေကာင္းေကာင္းေရာက္ေစတယ္လို႔ သိရတယ္။ မ-မ်ိဳးဥနဲ႔ေတြ႔ေစဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ • Female masturbation ေၾကာင့္ သားအိမ္ဝက အခြ်ဲကို အက္စစ္ဓါတ္ပိုေစတာမို႔ေရာဂါပိုးဝင္မွာကို အဟန္႔အတားျပဳရာ က်တယ္။ • Relieve depression စိတ္က်တာကို သက္သာေစျပီး၊ Higher sense of self-esteem ကိုယ့္ကုိယ္ကို ေက်နပ္မႈ ပိုေစတယ္လို႔ စိတ္က်န္းမာေရး အေရးအသားေတြမွာ ဖတ္ရမယ္။ • Mutual masturbation ဆိုတာ ႏွစ္ဦးသား အျပန္အလွန္ လိင္စိတ္ေျဖေပးၾကတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုေနရာကို ဘယ္လို လုပ္တာကို တဖက္သား သေဘာက်တယ္ ဆိုတာကိုေဖၚထုတ္ေပးမယ္။ • (STDs) လိင္ကတဆင့္-ကူးစက္ေရာဂါေတြ ျဖစ္မွာကိုပါ နည္းေစတယ္။ • Masturbation လုပ္ျပီး Sexual climax ရေစတယ္ဆိုရင္ Relaxed ကိုယ္ေရာစိတ္ပါေျပာေလွ်ာ့သြားျပီး Contented state ေက်နပ္မႈရေစမယ္။ Drowsiness and sleepအိပ္ေပ်ာ္ေစမယ္။ • တခ်ိဳ႕ဆရာဝန္ေတြက (မာစတာေဘးရွင္း) လုပ္တာဟာ Cardiovascular workoutႏွလံုး-ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းလို႔ ယူဆၾကတယ္။ ေသြးတိုးကို က်ေစတယ္။ • ကိုယ္ဝန္မရေစဘူး။ Risks ဘာေတြကို ဂရုစိုက္ရမလဲ • လက္ကို မတိုင္ခင္ အေသအျခာ ေရေဆးပါ။ လက္သည္းျဖတ္ထားရမယ္။ လက္မွာ အနာအဆာမရွိရဘူး။ • အသံုးျပဳတဲ့ ကိရိယာပစၥည္းေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္မွာသတိထားပါ။ ဂ်ာမနီမွာ တခါကအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ခဲတန္က ဆီးအိမ္ထဲ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ဘူးတယ္။ ဗဂ်ိဳင္းနား နဲ႔ဆီးသြားေပါက္ မွားသြားလိ႔ုျဖစ္တယ္။ • စအိုကို ထိကိုင္ရင္ ပိုသတိၾကီးရမယ္။ စအိုသံုးသူေတြဆိုရင္ Latex gloves(ေလးတက္စ္) လက္အိပ္သံုးရမယ္။ ေရကိုအေျခခံလုပ္တဲ့ Lubricant ေခ်ာဆီသံုးရမယ္။စအိုနဲ႔ ဗဂ်ိဳင္းနား အျပန္အလွန္လက္သြားတာ မေကာင္းဘူး။ • Finger cot (Finger condom) လက္ဖ်ားထိပ္ (ကြန္ဒြမ္) ဆိုတာလဲရွိတယ္။ အထဲမွာကြ်တ္က်န္ေနမွာကို သတိထားရတယ္။ Methods နည္းလမ္းေတြ “ဘယ္နည္းက အေကာင္းဆံုးသလဲ မေျပာႏိုင္ပါ” လို႔ Paul Joannidesစိတ္အထူးကုဆရာဝန္က ဆိုပါတယ္။ အမ်ားဆံုး သံုးၾကတာက (၁) Fingers နဲ႔ (၂)Vibrators ကရိယာျဖစ္တယ္။ အေမရိကားမွာေတာ့ ေလ့လာမႈတခုထဲက “အသက္ ၁၈ ကေန ၆ဝႏွစ္ၾကားရွိ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂ဝ၅၆ ေယာက္ထဲမွာ တဝက္ေက်ာ္က Vibrator သံုးတယ္”လို႔ Indiana University အင္ဒီယာနာ-တကၠသိုလ္ Center for Sexual HealthPromotion က တြဲဖက္-ဒါရိုက္တာ Debby Herbenick ကဆိုပါတယ္။ သူတို႔ဟာMasturbation ဖါသာ-အာသာေျဖတာမွာေရာ Intercourse လိင္ဆက္ဆံရာမွာပါ သံုးၾကတယ္။ Fingering လက္ကိုသံုးတဲ့နည္း • Vaginal fingering ဗဂ်ိဳင္းနာထဲ လက္ေခ်ာင္းထည့္ျခင္း ေဆးစကားလဲျဖစ္၊ဥပေဒသံုးလဲျဖစ္တယ္။ လက္ေခ်ာင္း တေခ်ာင္း၊ တေခ်ာင္းမက ျဖစ္ႏိုင္တယ္။လက္တခုလံုးဆိုတာလဲ ရွိေသးတယ္။ • Clitoris မ-အစိ၊ Vulva မိန္းမကိုယ္၊ Vagina (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေတြကို လက္နဲ႔ပြတ္သပ္တာ၊ ကလိတာ၊ ထိုးသြင္းတာေတြ ပါမယ္။ • ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂ ခုရွိတယ္။ Sexual arousal and stimulation လိင္စိတ္ျဖစ္ေစ၊ကဲေစဘို႔နဲ႔ Orgasm လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝေစဘို႔ ျဖစ္တယ္။ • ဒီလိုလုပ္တာခ်ည္းနဲ႔ အဆံုးသပ္တာရွိသလို တကယ့္လိင္ဆက္ဆံမႈရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လဲ Foreplay အစပိုင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ Sexual activitiesၾကားကာလမွာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ • Mutual masturbation ႏွစ္ေယာက္သား အျပန္အလွန္ အာသာေျဖေပးတာမွာလဲသံုးႏိုင္သလို Finger oneself တေယာက္ထဲလဲ လုပ္ႏိုင္တယ္။ • မိန္းမတေယာက္ Orgasm (ေအာ္ဂဇင္မ္) ရေစဘို႔ရာ Massage of the vulvaမိန္းမကိုယ္ေနရာကို ပြတ္သပ္ျခင္းနဲ႔ အထူးသျဖင့္ Clitorisမ-အစိကိုပြတ္သပ္ျခင္းဟာ အဓိကအေရးပါတယ္။ • Clitoral body မ-အစိကိုယ္ေရာ Shaft အရင္ေနရာပါ သံုးႏိုင္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္Skin of the clitoral hood မ-အစိအထက္ေနရာ အေရျပားကို ထက္-ေအာက္၊ ဘယ္-ညာ၊စက္ဝိုင္းလို ၾကိဳက္သလို လုပ္ႏုိင္တယ္။ • Labia မိန္းမကိုယ္ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြနဲ႔ က်န္ေနရာမွန္သမွ်ကိုလဲအသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ Fingering the vagina (ဗဂ်ိဳင္းနား) ထဲကို လက္ထည့္တာလဲ လုပ္ပါတယ္။ • G-Spot ဆိုတာကို ထိမိေစရတယ္လို႔လဲ ေျပာၾကတယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ရဲ႕ေရွ႕(ေရွ႕ဆိုတာ ပက္လက္အိပ္ေနရင္ အေပၚကိုေျပာတာပါ) ၅ စင္တီမီတာေနရာမွာလို႔ ဆိုတယ္။ • A-spot က သူ႔ထက္ ပိုနက္တဲ့ေနရာမွာ ရွိတယ္။ • ဒါေပမဲ့ အဲဒီေနရာေတြ တကယ္ရွိ-မရွိ ျငင္းေနၾကဆဲျဖစ္တယ္။ • ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္လုပ္သူေတြက ဘယ္ေနရာကို ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေက်နပ္မႈပိုေစမယ္ဆိုတာကိုယ္တိုင္သိပါတယ္။ ဆရာဝန္မလိုပါ။ သာယာမႈရရင္ အရည္ပိုစိုစြပ္လာမွာ အမွန္ပါ။ • G-Spot ejaculation ဆိုတာ ေက်နပ္မႈ ေကာင္းလြန္းျပီး အရည္ဟာ Urethraဆီးထြက္လမ္းကေန ထြက္တယ္။ Urine ဆီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ • အမ်ိဳးသမီးေတြ Orgasm ျပီးတဲ့အခါ ထြက္တဲ့အရည္ Female ejaculate ထဲမွာAntibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ) တမ်ိဳးပါတယ္။ အဲဒါဟာ ေယာက္်ားေတြ Prostateဆီးက်ိတ္ကထြက္တာနဲ႔ အလားတူတယ္။ အတြင္းက်က်အထိ လက္ထည့္ရမွာမို႔လက္ေခ်ာင္းသံုးတာေၾကာင့္ A-spot ကိုထိေစဘို႔ နည္းတယ္။ Vibrator တုန္ခါမႈရွိတဲ့ ကရိယာနည္း • (ဗစ္တိုးရီးယား) ေခတ္က Female hysteria အမ်ိဳးသမီး (ဟစ္တီးရီးယား)ေရာဂါကုသနည္း တခုထဲမွာ Masturbation နည္းပါတယ္။ Pelvic massage လို႔သာေခၚေသးတယ္။ ေခတ္ေပၚ Vibrators နဲ႔ Sex toys ေတြဟာ ၁၉၈ဝ ေနာက္ကစျပီး ေပၚျပဴလာျဖစ္လာတယ္။ • ၂ဝဝ၉ ေလ့လာမႈတခုအရ အေမရိကားမွာ ၁၈-၆ဝ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေယာက္်ား ၄၆% နဲ႔ မိန္းမ၅၃% ဟာ Vibrator သံုးသတဲ့။ • မိန္းမ ၃ဝ% ကသာ ပံုမွန္ ဖိုမ ဆက္ဆံရာကေန (ေအာ္ဂဇင္မ္) ရတယ္။ အဲဒါအတြက္Vibrators ကို သံုးဘို႔ ဆရာဝန္ေတြက ညႊန္တယ္။ Masturbation အတြက္ေရာIntercourse အတြက္ပါ အသံုးခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ • Clitoral vibrator ဆိုတာ သပ္သပ္လာေသးေပမဲ့ အားလံုးဟာ ဒီေနရာကိုထိမိေစရတာျဖစ္တယ္။ ဒီဇိုင္းကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ o G-Spot Vibrator ဆိုတာလဲလာေသးတယ္။ ခပ္ေကာက္ေကာက္ပံုရွိတယ္။ o Dildo-shaped ဆိုတာ ေယာက္်ား-အဂၤါပံုအတိုင္း အရြယ္တူ လုပ္ထားတဲ့ကစားစရာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ Plastic (ပလပ္စတစ္)၊ Silicone (စီဘီကြန္)၊ Rubber(ရာဘာ)၊ Vinyl (ဗီႏိုင္းလ္) နဲ႔ Latex (ေလးတက္စ္) ပစၥည္းေတြနဲ႔ လုပ္ထားတယ္။ o Waterproof လဲရွိတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းမွာ သံုးႏိုင္ဘို႔ ျဖစ္တယ္။ o Egg-shaped vibrator နဲ႔ Rabbit ဆိုတာေတြက ဗဂ်ိဳင္းနာေရာ (ကလိုက္ေတာရစ္)ကိုပါ ထိမိေစဘို႔ လုပ္တားတယ္။ • ကေနဒါႏိုင္ငံက (တိုရြန္တို) ေလ့လာမႈအရ ဖါသာ-အာေသာ ေျဖရာမွာ (ဘိုင္ဗေရတာ) ကိုအသံုးမ်ားရင္ တကယ္တန္း ခင္ပြန္း-အေဖၚနဲ႔ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ (ေအာ္ဂဇင္မ္) ရတာကိုDesensitize ေျပာင္ျပန္အကိ်ဳး သက္ေရာက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးတယ္။ အဲဒီ ဆရာဝန္ကသူ႔လူနာေတြကို (အိုက္စ္ခရင္မ္) ကို ေန႔တိုင္း မစားခ်င္ၾကသလို ေနသင့္တယ္လို႔အၾကံေပးတယ္။ Autonomic nervous system အလိုအေလွ်ာက္ သက္ေရာက္တဲ့အာရံုေၾကာစနစ္က အက်င့္ရသြားေစမယ္လို႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ • Vibrator သံုးရင္ လိင္အဂၤါေနရာမွာ နာတာ-ထံုတာ ျဖစ္မလား သတိထားသင့္တယ္။Herbenick’s vibrator survey သုေတသနအရ ၃ဝ% မွာ အဲလိုျဖစ္တယ္။ တျခားနည္းေတြ • တခ်ိဳ႕က Back of a vibrating toothbrush head တံုခါမႈ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့သြားတိုက္တံေခါင္းရဲ႕ ေနာက္ဖက္၊ • တခ်ိဳ႕က Handle of a hairbrush ေခါင္းဘီး လက္ကိုင္ရိုး၊ • တခ်ိဳ႕က Water jets in the bathtub ေရခ်ိဳးခန္းက ေရပန္း ထိပ္ဖ်ား သံုးၾကတယ္။ • တျခားနည္းနာေတြလဲ ရွိမွာပါ။ ေရာဂါမဟုတ္ပါ • မိန္းကေလးေတြလဲ ေယာက္်ားေလးေတြလိုဘဲ ဖါသာအာသာေျဖေဖ်ာက္တာလုပ္မိတာကို Feelguilty အျပစ္လုပ္သလုိ ခံစားတတ္ၾကတယ္။ Sex therapists လိင္အထူးကုဆရာဝန္ေတြကေတာ့ အဲလို မထင္ျမင္သင့္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ • Mood စိတ္မူ၊ Spirits စိတ္ဓါတ္ တက္ေစမယ္။ စိတ္က်ေနသူေတြကို သက္သာရာ ရေစမယ္။Solo sex တေယာက္ထဲစခန္းသြားတာမို႔ ကိုယ့္အေဖၚ ဘယ္လိုေနမလဲ ဆိုတာစိတ္ကူးထည့္စရာလဲ မလိုဘူး။ • အဲလိုလုပ္တာဟာ ကိုယ့္ ခင္ပြန္း-အေဖၚကို မခ်စ္လို႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္လုပ္တာသာျဖစ္တယ္။ သူနဲ႔ေနတဲ့အခါမွာလဲ ပိုျပီးသာလြန္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ေသးတယ္။သူ႔ကိုကိုယ္ကေန ဘယ္လိုကဘယ္လိုဆိုတာ ဆရာလုပ္ႏိုင္တယ္။ • ေယာက္်ားနဲ႔ေနလို႔ (ေအာ္ဂဇင္မ္) မရတတ္သူေတြ ဒီနည္းနဲ႔ကူႏိုင္တယ္။Lubrication စိုစြပ္မႈ၊ Desire ဆႏၵျဖစ္ေပၚမႈ၊ Arousal စိတ္ႏိုးထမႈ နဲ႔ Orgasm(ေအာ္ဂဇင္မ္) ေတြမ်ာ ပိုေကာင္းေစတယ္။ • Pain နာတတ္တာလဲ သက္သာေစမယ္။ မနာတတ္သူေတြလဲ သံုးၾကတာပါဘဲ။ • သိတဲ့အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ စိုးရိမ္မႈမ်ားတတ္တယ္၊ ဖိစီးမႈမ်ားတတ္တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးဘို ပိုလိုမယ္။ (မာစတာေဘးရွင္း) ကေန ကူညီႏိုင္တယ္။ • Migraine (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းမူး-ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ ရွိသူေတြကိုလဲ သက္သာရာရေစႏိုင္တယ္။ ခပ္ရွားရွား တခ်ိဳ႕လူနာေတြမွာ (ေအာ္ဂဇင္မ္) ကေန (မိုင္ဂရင္း)ထတတ္တယ္။ • Menstrual cramps ရာသီလာရင္နာတာ နဲ႔ Premenstrual syndrome (PMS) ရာသီအလာခင္ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ကိုပါ သက္သာေစမယ္။ From:ေဒါက္တာ တင့္ေဆြ

ကေလးေတြ ေနာက္ ၄နာရီအၾကာမွာ ဂူအျပင္ေရာက္မယ္

ကေလး ၁၂ ေယာက္နဲ႔ နည္းျပတို႔ကို အသက္ရွင္လ်က္သား ကယ္ဆယ္ေရး ေရငုပ္သမားေတြ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ခ်င္း႐ိုင္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အတည္ျပဳပါတယ္။ Image may contain: 3 people, text ထမ္လုံဂူထဲ ပိတ္မိတာ ၁ဝ ရက္အၾကာမွာ အားလုံးကို မေသမေပ်ာက္ ေတြ႕ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ကေလးေတြကို ဖထယားဘိ အလြန္မီတာ ၄၀၀ မွာေတြ႕ၿပီ….ည ထိုင္းအခ်ိန္ ၁၀ နာရီ ၃၀ ေလာက္မွာ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ ၄ နာရီသံုးၿပီး ကေလးေတြကို အျပင္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာက္တဆင့္ အေနနဲ႔ ဂူထဲကေန ကယ္ထုတ္ၿပီး အိမ္ေတြဆီ အေရာက္ ျပန္ပို႔ေရး ဆက္လုပ္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။   Image may contain: 2 people, people standing and outdoor Image may contain: outdoor Image may contain: 1 person, standing, outdoor and nature Image may contain: 2 people, people sitting and outdoor Image may contain: one or more people Unicode ကလေး ၁၂ ယောက်နဲ့ နည်းပြတို့ကို အသက်ရှင်လျက်သား ကယ်ဆယ်ရေး ရေငုပ်သမားတွေ တွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်း ချင်းရိုင်ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အတည်ပြုပါတယ်။ ထမ်လုံဂူထဲ ပိတ်မိတာ ၁ဝ ရက်အကြာမှာ အားလုံးကို မသေမပျောက် တွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ကလေးတွေကို ဖထယားဘိ အလွန်မီတာ ၄၀၀ မှာတွေ့ပြီ….ည ထိုင်းအချိန် ၁၀ နာရီ ၃၀ လောက်မှာ တွေ့ခဲ့ပါတယ် နောက်ထပ် အချိန် ၄ နာရီသုံးပြီး ကလေးတွေကို အပြင်ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဆင့် အနေနဲ့ ဂူထဲကနေ ကယ်ထုတ်ပြီး အိမ်တွေဆီ အရောက် ပြန်ပို့ရေး ဆက်လုပ်မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ စိတ္ပါေနတယ္ဆုုိတာ သိႏုိင္တဲ့အခ်က္ ( ၁၀ ) ခ်က္

အမ်ိဳးသမီးေတြကုိနားလည္ဖုိ႕ခက္တယ္တဲ့ တကယ္ေရာအဲ့ေလာက္ခက္လုိ႕လား ။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေဖာ္ျပမယ္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ စိတ္ပါေနတာကို သိႏုိင္မယ့္အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ ၁. သင့္အနားေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းျဖစ္ေနျခင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ သင့္အေပၚၾကိတ္ၾကိဳက္ေနတဲ့ေကာင္မေလးေတြက အခုလုိျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ နဲနဲေတာ့ ကေျပာင္းကျပန္ဆန္တယ္ ..ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အခုလုိသူခံစားလာရရင္ ရွက္ရြံ႕လာျပီးေတာ့ သင္နဲ႕ေဝးရာကုိထြက္သြားတတ္တယ္ ။ ၂. ရုတ္တရက္လာထိေနျခင္း တစ္ေယာက္ေယာက္စိတ္ပါေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုလုိျဖစ္တာက ေယဘုယ်အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပါပဲ ။ သူစိတ္ပါေနျပီဆုိရင္သင့္ကုိထိဖုိ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ရွာလိမ့္မယ္ ။ အခုလုိေတြ႕ေနရျပီဆိုရင္ေတာ့ သင္အခြင့္အေရးကုိလက္လြတ္မခံလိုက္နဲ႕ေတာ့ ။ ၃. ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ေျပာျခင္း သူမရဲ႕အေျပာအဆိုအမူအယာကို သင္သတိထားမိလာလိမ့္မယ္ ။ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ပို ညစ္ေပေပေျပာတတ္လာျပီးေတာ့ ခြ်ဲတဲ့အသံမ်ိဳးေတြေပါက္လာလိမ့္မယ္ ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္လူ..သင္မၾကာခင္ ကံေကာင္းျပီပဲ ။ ၄. ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေတြစိတ္ပါေနျပီဆိုရင္ ျမင္ရတာအသိသာၾကီးပါ ။ အမ်ိဳးသမီးေတြက်ေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ေအာက္ပုိင္းမွာ စိုစြတ္လာျပီး ႏို႕သီးေခါင္းထိပ္ေလးေတြမာလာတာပဲရွိတဲ့အတြက္ အေပၚယံေတာ့ျမင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ။ ၅. သင့္ဟိုေနရာကိုၾကည့္ေနျခင္း အင္း…တကယ္ေတာ့အမ်ိဳးသားေတြပဲ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ သီးသန္႕အစိတ္အပုိင္းေတြကုိၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး ။ သူတို႕လည္း ၾကည့္ၾကတယ္…သူအရမ္းစိတ္ပါေနျပီဆိုရင္ စိတ္လြတ္သြားတတ္တယ္ ။ ဒါကေတာ့ သူသင့္ကိုအရမ္းလိုအပ္ေနျပီဆုိတာကုိ ျပသတဲ့သက္ေသပါပဲ ။ ၆. ၾကာၾကည့္ျခင္း ၾကာၾကည့္ဆိုတာကုိၾကားရံုနဲ႕သေဘာေပါက္ျပီထင္တာပဲ ။ သင္အဝတ္အစားေတြကိုစုတ္ျဖဲျပီးေတာ့ သင့္ကိုသူတုိ႕ကိုယ္ထဲဆြဲယူပစ္လုိက္ခ်င္တဲ့သေဘာပဲ ။ ၇. ဖြန္လာေၾကာင္ျခင္း ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကိုဖြန္ေၾကာင္တယ္ဆိုတာ တကယ့္ကိုရွားမွရွားပါပဲ ။ ဒါေပမယ့္ သူဘယ္လုိမွစိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့တဲ့အခါ သင့္ေဘးမွာ ရစ္ဝဲေနပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါဟာ သင့္ကိုသေဘာအရမ္းက်လို႕ျဖစ္ျပီးေတာ့ စိတ္ခံစားမႈနဲ႕သေဘာက်တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုသေဘာေပါက္ပါ ။ ၈. စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့့္ျခင္း လူသားေတြအတြက္ေတာ့ မ်က္လံုးေတြက တကယ္အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြပါပဲ ။ တကယ္လုိ႕ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကိုစိုက္ၾကည့္ေနတာကို ကုိယ္သတိထားမိတာေတာင္ သူကဆက္ၾကည့္ေနတုန္းပဲဆိုရင္ေတာ့ ကံေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြေရာက္လာေတာ့မယ္လုိ႕ေတြးထားလိုက္ပါေတာ့ ။ ၉. ဗ်ဴဟာခင္းျခင္း ေကာင္မေလးေတြဟာအမ်ိဳးသားေတြကိုဘယ္လုိဆြဲေဆာင္ရမလဲဆိုတာကိုသိျပီးသားပါ ။ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့လက္နက္ေတြထုတ္ျပလိုက္မယ္ဆိုရင္ေရာ.. ဒီဗ်ဴဟာ ဟာ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္မႈရွိျပီးေတာ့ အျမဲတမ္းလည္းအလုပ္ျဖစ္တဲ့ ဗ်ဴဟာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဘယ္သူက ေတာင့္ခံႏုိင္မွာမုိ႕လို႕လဲ ။ ၁၀. သင့္ကုိအရမ္းခ်ီးက်ဴးေနျခင္း ထူးဆန္းတယ္မလား အမွန္ပဲ ။ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က အရမ္းစိတ္ပါေနျပီဆုိရင္ သင္ဘာေျပာေျပာ ခ်ီးက်ဴးေနလိမ့္မယ္ ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီညသူ႕ကုိသင့္အိမ္ေခၚသြားလို႕ရျပီ ။ Writer – Min Thu(Daily Hot News) Unicode အမျိုးသမီးတွေကိုနားလည်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ တကယ်ရောအဲ့လောက်ခက်လို့လား ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြမယ် အချက် ၁၀ ချက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ပါနေတာကို သိနိုင်မယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ ၁. သင့်အနားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေခြင်း များသောအားဖြင့်တော့ သင့်အပေါ်ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေက အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ နဲနဲတော့ ကပြောင်းကပြန်ဆန်တယ် ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလိုသူခံစားလာရရင် ရှက်ရွံ့လာပြီးတော့ သင်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားတတ်တယ် ။ ၂. ရုတ်တရက်လာထိနေခြင်း တစ်ယောက်ယောက်စိတ်ပါနေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုဖြစ်တာက ယေဘုယျအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ ။ သူစိတ်ပါနေပြီဆိုရင်သင့်ကိုထိဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာလိမ့်မယ် ။ အခုလိုတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံလိုက်နဲ့တော့ ။ ၃. ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ပြောခြင်း သူမရဲ့အပြောအဆိုအမူအယာကို သင်သတိထားမိလာလိမ့်မယ် ။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို ညစ်ပေပေပြောတတ်လာပြီးတော့ ချွဲတဲ့အသံမျိုးတွေပေါက်လာလိမ့်မယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လူ..သင်မကြာခင် ကံကောင်းပြီပဲ ။ ၄. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားတွေစိတ်ပါနေပြီဆိုရင် မြင်ရတာအသိသာကြီးပါ ။ အမျိုးသမီးတွေကျတော့ သူတို့ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာ စိုစွတ်လာပြီး နို့သီးခေါင်းထိပ်လေးတွေမာလာတာပဲရှိတဲ့အတွက် အပေါ်ယံတော့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ၅. သင့်ဟိုနေရာကိုကြည့်နေခြင်း အင်း…တကယ်တော့အမျိုးသားတွေပဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူး ။ သူတို့လည်း ကြည့်ကြတယ်…သူအရမ်းစိတ်ပါနေပြီဆိုရင် စိတ်လွတ်သွားတတ်တယ် ။ ဒါကတော့ သူသင့်ကိုအရမ်းလိုအပ်နေပြီဆိုတာကို ပြသတဲ့သက်သေပါပဲ ။ ၆. ကြာကြည့်ခြင်း ကြာကြည့်ဆိုတာကိုကြားရုံနဲ့သဘောပေါက်ပြီထင်တာပဲ ။ သင်အဝတ်အစားတွေကိုစုတ်ဖြဲပြီးတော့ သင့်ကိုသူတို့ကိုယ်ထဲဆွဲယူပစ်လိုက်ချင်တဲ့သဘောပဲ ။ ၇. ဖွန်လာကြောင်ခြင်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဖွန်ကြောင်တယ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုရှားမှရှားပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် သူဘယ်လိုမှစိတ်မထိန်းနိုင်တော့တဲ့အခါ သင့်ဘေးမှာ ရစ်ဝဲနေပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဟာ သင့်ကိုသဘောအရမ်းကျလို့ဖြစ်ပြီးတော့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့သဘောကျတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါ ။ ၈. စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ခြင်း လူသားတွေအတွက်တော့ မျက်လုံးတွေက တကယ်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပါပဲ ။ တကယ်လို့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာကို ကိုယ်သတိထားမိတာတောင် သူကဆက်ကြည့်နေတုန်းပဲဆိုရင်တော့ ကံကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောက်လာတော့မယ်လို့တွေးထားလိုက်ပါတော့ ။ ၉. ဗျူဟာခင်းခြင်း ကောင်မလေးတွေဟာအမျိုးသားတွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးသားပါ ။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လက်နက်တွေထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော.. ဒီဗျူဟာ ဟာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုရှိပြီးတော့ အမြဲတမ်းလည်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဗျူဟာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်သူက တောင့်ခံနိုင်မှာမို့လို့လဲ ။ ၁၀. သင့်ကိုအရမ်းချီးကျူးနေခြင်း ထူးဆန်းတယ်မလား အမှန်ပဲ ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အရမ်းစိတ်ပါနေပြီဆိုရင် သင်ဘာပြောပြော ချီးကျူးနေလိမ့်မယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီညသူ့ကိုသင့်အိမ်ခေါ်သွားလို့ရပြီ ။

တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ရိကၡာနဲ ့ဓါတ္ဆီအပိုေပးတဲ့ ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးကုိ လူၾကားထဲမွာ ကြပ္မ်က္ဖုိ ့ကင္ဂ်ဳံအမ္ အမိန္႕ေပး

ဗိုလ္မွဴး Hyon Ju-song ကိုေတာ့ လက္ေျဖာင့္တပ္သား ကုိးဦးမွ အခ်က္ ၉၀ တိတိ ပစ္ျပီး လူၾကားထဲမွာ ကြပ္မ်က္ပစ္ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ရန္သူေတြကိုေထာက္ပံ့ေနျပီး အတိုက္အခံပါတီေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ေနတာေၾကာင့္ အခုလုိမ်ိဳးအျပစ္ခ်မွတ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေပးခဲ့တဲ့ေနရာကေတာ့ ျပံဳးယန္းျမိဳ႕ ဆူနန္အပိုင္းက ကန္ကြန္စစ္တကၠသိုလ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ကြင္းထဲမွာျဖစ္တယ္လုိ႕ သတင္းပို႕ခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။ NK Daily အြန္လိုင္းသတင္းဌာနကေတာ့ ဒီအရာရွိဟာဒံုးက်ည္စခန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့သူ႕လူေတြကုိ ရိကၡာအပိုေပးတာကို ျပစ္မႈလို႕သတ္မွတ္ခံရတာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အရာရွိဟာ စစ္သားေတြကို စခန္းမွာရွိတဲ့အစားအေသာက္ေတြနဲ႕ ဓါတ္ဆီေတြကို အျပင္ထုတ္သြားခိုင္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပြဲအတြက္ စုေဆာင္းထားတဲ့ ရိကၡာေတြကုိ စစ္ေဆးေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဆီေတြေပ်ာက္ေနတာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႕ ေရာ့ကတ္ေတြ ႏ်ဴကလိယားလက္နက္ေတြထုတ္ဖုိ႕ ေစာင့္မေနေတာ့ဘူး” လုိ႕ Hyon ကေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ အာဏာပိုင္ေတြကုိ ပုန္ကန္ျပီး အတိုက္အခံပါတီေတြဘက္နဲ႕ဆက္ႏြယ္ေနသလို ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူ႕ကုိျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ဓါတ္ဆီ ၁ တန္နဲ႕ ဆန္ ၅၈၀ ကီလုိဂရမ္ ၊ ေျပာင္းဖူး ၇၅၀ ကီလိုဂရမ္ကို ဒံုးက်ည္စခန္းမွာလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြနဲ႕သူတုိ႕မိသားစုဝင္ေတြခြဲေဝေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ HYon ကိုေတာ့ လံုျခံဳေရးေဖာက္ဖ်က္မႈ ၊ အစိုးရကို ပုန္ကန္မႈ ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ ၊ တရားမဝင္ ပစၥည္းေဝငွမႈနဲ႕ ပါတီကို အထင္အျမင္လြဲေအာင္လုပ္မႈတုိ႕နဲ႕စြဲခ်က္တင္ျပီးအျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပံဳးယန္းက စစ္တကၠသိုလ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ကင္ဟာ အခုလိုပဲ မိန္႕ခြန္းေျပာျပီး ေတာ့ Hyon ကုိကြပ္မ်က္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ “လူေတြရဲ႕စိတ္ကူးကို အဆိပ္ခပ္တယ္ဆုိတာဟာ စိတ္ဓါတ္ပ်က္ဆီးေနတဲ့ စစ္တပ္အရာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႕အျပဳအမူပဲ ၊ ဒီလိုမ်ိဳးအရာေတြကုိ အဖူးဘဝထဲက ရွင္းထုတ္ပစ္ရမယ္” လို႕ေျပာၾကားျပီး ပစ္မိန္႕ေပးခဲ့တာျ့ဖစ္ပါတယ္။ Writer – Min Thu (Daily Hot News) Unicode ဗိုလ်မှူး Hyon Ju-song ကိုတော့ လက်ဖြောင့်တပ်သား ကိုးဦးမှ အချက် ၉၀ တိတိ ပစ်ပြီး လူကြားထဲမှာ ကွပ်မျက်ပစ်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ရန်သူတွေကိုထောက်ပံ့နေပြီး အတိုက်အခံပါတီတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေတာကြောင့် အခုလိုမျိုးအပြစ်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ပေးခဲ့တဲ့နေရာကတော့ ပြုံးယန်းမြို့ ဆူနန်အပိုင်းက ကန်ကွန်စစ်တက္ကသိုလ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ကွင်းထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းပို့ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ NK Daily အွန်လိုင်းသတင်းဌာနကတော့ ဒီအရာရှိဟာဒုံးကျည်စခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူ့လူတွေကို ရိက္ခာအပိုပေးတာကို ပြစ်မှုလို့သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အရာရှိဟာ စစ်သားတွေကို စခန်းမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ ဓါတ်ဆီတွေကို အပြင်ထုတ်သွားခိုင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲအတွက် စုဆောင်းထားတဲ့ ရိက္ခာတွေကို စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ဆီတွေပျောက်နေတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ရော့ကတ်တွေ နျူကလိယားလက်နက်တွေထုတ်ဖို့ စောင့်မနေတော့ဘူး” လို့ Hyon ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာ အာဏာပိုင်တွေကို ပုန်ကန်ပြီး အတိုက်အခံပါတီတွေဘက်နဲ့ဆက်နွယ်နေသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ဓါတ်ဆီ ၁ တန်နဲ့ ဆန် ၅၈၀ ကီလိုဂရမ် ၊ ပြောင်းဖူး ၇၅၀ ကီလိုဂရမ်ကို ဒုံးကျည်စခန်းမှာလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေခွဲဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ HYon ကိုတော့ လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှု ၊ အစိုးရကို ပုန်ကန်မှု ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဖောက်ဖျက်မှု ၊ တရားမဝင် ပစ္စည်းဝေငှမှုနဲ့ ပါတီကို အထင်အမြင်လွဲအောင်လုပ်မှုတို့နဲ့စွဲချက်တင်ပြီးအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြုံးယန်းက စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ခေါင်းဆောင်ကင်ဟာ အခုလိုပဲ မိန့်ခွန်းပြောပြီး တော့ Hyon ကိုကွပ်မျက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “လူတွေရဲ့စိတ်ကူးကို အဆိပ်ခပ်တယ်ဆိုတာဟာ စိတ်ဓါတ်ပျက်ဆီးနေတဲ့ စစ်တပ်အရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူပဲ ၊ ဒီလိုမျိုးအရာတွေကို အဖူးဘဝထဲက ရှင်းထုတ်ပစ်ရမယ်” လို့ပြောကြားပြီး ပစ်မိန့်ပေးခဲ့တာြ့ဖစ်ပါတယ်။

ေဆးစစ္ခ်က္မွာ လက္ရွိမုဒိမ္းမႈနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ဒဏ္ရာေဟာင္းတစ္ခ်ို႕ ရွိေနတဲ့ စူးရွထက္

အဆိုေတာ္ အစၥဏီနဲ႔ ေမာ္ဒယ္ စူးရွထက္တို႔ဟာ လက္တစ္ေလာမွာ ပရိသတ္ေတြၾကားေရပန္းစားေနတဲ့ ခ်စ္သူက မုဒိမ္းက်င့္လို႔ တရားဆြဲဆိုထားတယ္ဆိုတဲ့ ျပႆနာရဲ႕ ဇာတ္လိုက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာအရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ျပန္မဆံုစည္းႏိုင္ေတာ့မယ့္ ရန္သူေတြေပါ့ေလ။ တက္သစ္စေမာ္ဒယ္ စူးရွထက္ဟာ ခ်စ္သူျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္ အစၥဏီဟာ သူမကို အလိုမတူဘဲ သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္တယ္ဆိုတဲ့ အမႈအပါအ၀င္ အမႈသံုးခုနဲ႔ တရားဆြဲဆိုခဲ့ၿပီး အဆိုပါအမႈေတြဟာ အထမေျမာက္ေၾကာင္းကို (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာမွာ မႈခင္းဆရာဝန္ရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြအရ သိခဲ့ရပါတယ္။ မႈခင္းဆရာ၀န္ရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို အစၥဏီရဲ႕ အကို၀မ္းကြဲျဖစ္သူျပန္ေျပာျပခဲ့တာကေတာ့ “ဒီေန႔အတြက္ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ မႈ႕ခင္းေဆးဆရာဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ ကထိက (မႈခင္းဖက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီး႐ုံး) နဲ႔ မဇာျခည္ေဌးကို စစ္တယ္။ပထမပိုင္းအေနနဲ႔ မႈ႕ခင္းေဆးထြက္ခ်က္ကို အရင္ေျပာပါမယ္ေဆးထြက္ခ်က္ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၂ ပိုင္းျပန္ခြဲရပါမယ္။ ပုဒ္မ၃၇၆ အလိုမတူပဲအဓမၼျပဳက်င့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အမႈအတြက္ ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖရယ္ သာမန္နာက်င္ေစမႈအတြက္ အေျဖရယ္ပါ။ ပုဒ္မ၃၇၆ အတြက္ ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖကေတာ့ ေယာက်ာၤးေလးေရာ မိန္းကေလးေရာ ႏွစ္ေယာက္စလုံးရဲ႕ လိင္အဂၤါေတြကို အခင္းျဖစ္ၿပီးၿပီးျခင္း ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ရွာေဖြစမ္းသပ္စစ္ေဆးရာ သုတ္ပိုးမေတြ႕ရွိျခင္း မိန္းမကိုယ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းမွာ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမရွိျခင္း ၊ ေယာက်ၤားအဂၤါမွာ ပြန္းရွဒဏ္ရာမရွိျခင္း ႏွင့္ အပ်ိဳအေမွးပါးတြင္ လတ္တေလာ ဒဏ္ရာမေတြ႕ရွိေၾကာင္း ၊ မွန္ျပားအမွတ္ ၃၈/၁၈နဲ႔ စစ္ေဆးမႈအရ အပ်ိဳအေမွးပါး၏ နာရီလက္တံ ၉ နာရီတြင္ေတာ့ ယခင္စုတ္ၿပဲ ဒဏ္ရာေဟာင္းတစ္ခု ေတြ႕ရွိၿပီး ယခုကိစၥနဲ႔ သက္ဆိုင္မႈ႕မရွိဘူးဆိုၿပီး ေဆးစစ္ခ်က္မွာ ပါရွိလာပါတယ္” တဲ့ ။ ” နာက်င္ေစမႈအရ အေျဖေတြကေတာ့ သာမန္ပြန္းရွ ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာမ်ားသာ ပါဝင္ၿပီး ဟန္ထြန္းတြင္လဲ အလားသဏၰန္တူ ဒဏ္ရာမ်ားစစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည္။ သြားက်ိဳးသည္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း ဆရာဝန္ထြက္ခ်က္အရ အလွစြပ္သြားအတု ထိပ္ဖ်ားပဲ့ဟုသာပါဝင္ၿပီး ဒဏ္ရာဟုမမွတ္ယူပါ။ ဆက္ထားေသာ လက္ခလယ္လက္သည္းႏွင့္ လက္သူႂကြယ္ လက္သည္းထိပ္က်ိဳး ။ ရင္ဘတ္ေအာင့္သည္ဟုေျပာေသာ္လည္း ဓါတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ အတြင္းဒဏ္ရာတစ္စုံတစ္ခုမရွိသျဖင့္ ေဆးကုသရန္မလိုဟုပါရွိသည္။ မ်က္စိမႈန္ဝါးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားေသာ္လည္း မ်က္လုံးမွာ သာမန္အျမင္ရွိပီး ဒဏ္ရာမရွိပါ။ ဦးေခါင္းဓာတ္မွန္ နံရိုးဓာတ္မွန္ ဝမ္းဗိုက္ဓာတ္မွန္ေတြအရ အကုန္ေကာင္းမြန္ေနၿပီး အတြင္းအူကလီစာေတြမွာလဲ ဒဏ္ရာမရွိပါဘူး ဆိုၿပီး ေရးသားထားပါတယ္။ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း ထပ္မံေဖာ္ျပသြားမယ္ ” ဆိုၿပီး သူရဲ႕ လူမႈစာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အစၥဏီ ရဲ႕ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဇင္ဦးက လည္း ” တရားလိုက အေမအေဖအရင္း နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမြးစာရင္းလိမ္လည္မႈ၊ free ေမာ္ဒယ္လုပ္တယ္ ဒါရိုက္တာမရွိဘဲ လုပ္ေနပါတယ္ ၊ေနာက္ၿပီး ဒီ မုဒိမ္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုတ္ပိုး၊ သုတ္ရည္အဓိကေတြ႕ရွွိရမွာ၊ အခု က်င့္တဲ့သူေရာ ၊ အက်င့္ခံရတဲ့သူေရာမွာ မရွိပါဘူး၊ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမရွိဘူး ဆို မီဒီယာေတြေရာ ဘယ္လို အေျဖေပးမလဲ၊ က်န္တဲ့ စစ္ေဆးခ်က္ေတြကေတာ့ တရားလို အမ်ိဳးသမီး ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းနဲ႕ ဆိုင္ေနလို႔ မေျပာေတာ့ပါဘူး ” ဆိုၿပီး မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကိုေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစၥဏီကလဲ ” ယံုၾကည္ေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြက အေျဖေပးပါလိမ့္မယ္ ” ဆိုၿပီး တရားရံုးေရွ႕မွာေစာင့္ဆိုင္းေနတဲ့ မီဒီယာေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ တရားလိုျဖစ္သူ ေမာ္ဒယ္ စူးရွထက္ကေတာ့ ” တရားဥပေဒအရ ဆက္သြားမွာပါ၊ ေဆးစစ္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမေျပာခ်င္ပါဘူး ” ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းကို ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ရုံးခ်ိန္းမွာေတာ့ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ Cele 7 မွ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို သက္ေသအျဖစ္ လက္ခံျခင္း ရွိ၊ မရွိကို တရားရုံးမွ ဆံုးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး တရားလိုအား ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုေတာ္ အစၥဏီအား မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္ ပုဒ္မ ၃ ခုျဖင့္ တရားစြဲဆို ထားရာ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းမွာ တရားလိုနဲ႔ မႈခင္း ဆရာဝန္ တို႔ကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Credit: kyawSwar fb, ဧရာဝတီ,MC Unicode အဆိုတော် အစ္စဏီနဲ့ မော်ဒယ် စူးရှထက်တို့ဟာ လက်တစ်လောမှာ ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့ ချစ်သူက မုဒိမ်းကျင့်လို့ တရားဆွဲဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာရဲ့ ဇာတ်လိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် ယခုချိန်မှာတော့ ပြန်မဆုံစည်းနိုင်တော့မယ့် ရန်သူတွေပေါ့လေ။ တက်သစ်စမော်ဒယ် စူးရှထက်ဟာ ချစ်သူဖြစ်သူ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် အစ္စဏီဟာ သူမကို အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ အမှုအပါအဝင် အမှုသုံးခုနဲ့ တရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီး အဆိုပါအမှုတွေဟာ အထမမြောက်ကြောင်းကို (၇)ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာမှာ မှုခင်းဆရာဝန်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေအရ သိခဲ့ရပါတယ်။ မှုခင်းဆရာဝန်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို အစ္စဏီရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူပြန်ပြောပြခဲ့တာကတော့ “ဒီနေ့အတွက် တရားလိုပြသက်သေအဖြစ် မှု့ခင်းဆေးဆရာဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ ကထိက (မှုခင်းဖက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးရုံး) နဲ့ မဇာခြည်ဌေးကို စစ်တယ်။ပထမပိုင်းအနေနဲ့ မှု့ခင်းဆေးထွက်ချက်ကို အရင်ပြောပါမယ်ဆေးထွက်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ၂ ပိုင်းပြန်ခွဲရပါမယ်။ ပုဒ်မ၃၇၆ အလိုမတူပဲအဓမ္မပြုကျင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှုအတွက် ဆေးစစ်ချက်အဖြေရယ် သာမန်နာကျင်စေမှုအတွက် အဖြေရယ်ပါ။ ပုဒ်မ၃၇၆ အတွက် ဆေးစစ်ချက်အဖြေကတော့ ယောကျာၤးလေးရော မိန်းကလေးရော နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေကို အခင်းဖြစ်ပြီးပြီးခြင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ရှာဖွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးရာ သုတ်ပိုးမတွေ့ရှိခြင်း မိန်းမကိုယ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှာ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာမရှိခြင်း ၊ ယောင်္ကျားအင်္ဂါမှာ ပွန်းရှဒဏ်ရာမရှိခြင်း နှင့် အပျိုအမှေးပါးတွင် လတ်တလော ဒဏ်ရာမတွေ့ရှိကြောင်း ၊ မှန်ပြားအမှတ် ၃၈/၁၈နဲ့ စစ်ဆေးမှုအရ အပျိုအမှေးပါး၏ နာရီလက်တံ ၉ နာရီတွင်တော့ ယခင်စုတ်ပြဲ ဒဏ်ရာဟောင်းတစ်ခု တွေ့ရှိပြီး ယခုကိစ္စနဲ့ သက်ဆိုင်မှု့မရှိဘူးဆိုပြီး ဆေးစစ်ချက်မှာ ပါရှိလာပါတယ်” တဲ့ ။ ” နာကျင်စေမှုအရ အဖြေတွေကတော့ သာမန်ပွန်းရှ ဖူးရောင်ဒဏ်ရာများသာ ပါဝင်ပြီး ဟန်ထွန်းတွင်လဲ အလားသဏ္ဏန်တူ ဒဏ်ရာများစစ်ဆေးတွေ့ရှိသည်။ သွားကျိုးသည်ဟုဆိုထားသော်လည်း ဆရာဝန်ထွက်ချက်အရ အလှစွပ်သွားအတု ထိပ်ဖျားပဲ့ဟုသာပါဝင်ပြီး ဒဏ်ရာဟုမမှတ်ယူပါ။ ဆက်ထားသော လက်ခလယ်လက်သည်းနှင့် လက်သူကြွယ် လက်သည်းထိပ်ကျိုး ။ ရင်ဘတ်အောင့်သည်ဟုပြောသော်လည်း ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပြီးနောက် အတွင်းဒဏ်ရာတစ်စုံတစ်ခုမရှိသဖြင့် ဆေးကုသရန်မလိုဟုပါရှိသည်။ မျက်စိမှုန်ဝါးဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသော်လည်း မျက်လုံးမှာ သာမန်အမြင်ရှိပီး ဒဏ်ရာမရှိပါ။ ဦးခေါင်းဓာတ်မှန် နံရိုးဓာတ်မှန် ဝမ်းဗိုက်ဓာတ်မှန်တွေအရ အကုန်ကောင်းမွန်နေပြီး အတွင်းအူကလီစာတွေမှာလဲ ဒဏ်ရာမရှိပါဘူး ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ထပ်မံဖော်ပြသွားမယ် ” ဆိုပြီး သူရဲ့ လူမှုစာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စဏီ ရဲ့ ရှေ့နေဖြစ်သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကျော်ဇင်ဦးက လည်း ” တရားလိုက အမေအဖေအရင်း နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မွေးစာရင်းလိမ်လည်မှု၊ free မော်ဒယ်လုပ်တယ် ဒါရိုက်တာမရှိဘဲ လုပ်နေပါတယ် ၊နောက်ပြီး ဒီ မုဒိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုတ်ပိုး၊ သုတ်ရည်အဓိကတွေ့ရှိရမှာ၊ အခု ကျင့်တဲ့သူရော ၊ အကျင့်ခံရတဲ့သူရောမှာ မရှိပါဘူး၊ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာမရှိဘူး ဆို မီဒီယာတွေရော ဘယ်လို အဖြေပေးမလဲ၊ ကျန်တဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေကတော့ တရားလို အမျိုးသမီး ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းနဲ့ ဆိုင်နေလို့ မပြောတော့ပါဘူး ” ဆိုပြီး မီဒီယာတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ အစ္စဏီကလဲ ” ယုံကြည်ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ အချိန်တွေက အဖြေပေးပါလိမ့်မယ် ” ဆိုပြီး တရားရုံးရှေ့မှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ မီဒီယာတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တရားလိုဖြစ်သူ မော်ဒယ် စူးရှထက်ကတော့ ” တရားဥပဒေအရ ဆက်သွားမှာပါ၊ ဆေးစစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး ” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ (၈)ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းကို ဇူလိုင်လ(၂)ရက်နေ့မှာ ပြန်လည် စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ရုံးချိန်းမှာတော့ သက်သေအဖြစ် တင်ပြခဲ့တဲ့ Cele 7 မှ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို သက်သေအဖြစ် လက်ခံခြင်း ရှိ၊ မရှိကို တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး တရားလိုအား ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုတော် အစ္စဏီအား မုဒိမ်းမှုအပါအဝင် ပုဒ်မ ၃ ခုဖြင့် တရားစွဲဆို ထားရာ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့(၇)ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းမှာ တရားလိုနဲ့ မှုခင်း ဆရာဝန် တို့ကို စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Credit: kyawSwar fb, ဧရာဝတီ,MC

​ေခါင္းကေနေရစတင္ေလာင္းခ်ဳိး၏ ေျကာက္မယ္ဖြယ္ ဆုိးက်ဳိး

​ေခါင္းကေနေရစတင္ေလာင္းခ်ဳိးတာက….. ” ​ေလျဖတ္တတ္တယ္ဆုိတာ” သင္ သိပါရဲ႕လား ? ေရခ်ဳိးေနစဥ္ ဦးေခါင္းကုိ စတင္ၿပီး ေရေလာင္းမခ်ဳိးသင့္ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ေသြးေႏြးသတၱ၀ါေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ခႏၶာကုိယ္က အပူခ်ိန္ကုိ အလ်င္အျမန္ ထိန္းညႇိေနရတာေၾကာင့္ပါ။ ေခါင္းကို ေရေလာင္းစဥ္ ေခါင္းေအးသြားတဲ့အတြက္ အပူခ်ိန္ထိန္းညႇိႏုိင္ေအာင္ ခႏၶာကုိယ္က ေသြးေတြက ေခါင္းကုိ အလ်င္အျမန္ လာၾကတာေၾကာင့္ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ​ေပါက္လြယ္သြားၿပီး ေလျဖတ္ကာလိမ့္က်သြားႏုိင္ပါတယ္။ ေရခ်ဳိးတဲ့အခါမွာေျခေထာက္ကေန စတင္ေရေလာင္းၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္း အေပၚပုိင္းကုိ ဆက္ေလာင္းခ်ဳိးပါ။ အထူးသျဖင့္ေသြးတုိးေရာဂါရွိသူ၊ေသြးတြင္းကုိလက္စထေရာျမင့္တက္သူနဲ႔ေခါင္း တစ္ျခမ္းကုိက္ေ၀ဒနာခံစားရသူေတြဒီေရခ်ဳိးနည္းကုိ လုိက္နာသင့္ပါတယ္။ Credit to ​ေဒါက္​တာ ခင္​မိုးမိုး ​ခေါင်းကနေရေစတင်လောင်းချိုးတာက….. ” ​လေဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတာ” သင် သိပါရဲ့လား ? ရေချိုးနေစဉ် ဦးခေါင်းကို စတင်ပြီး ရေလောင်းမချိုးသင့်ပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ သွေးနွေးသတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အပူချိန်ကို အလျင်အမြန် ထိန်းညှိနေရတာကြောင့်ပါ။ ခေါင်းကို ရေလောင်းစဉ် ခေါင်းအေးသွားတဲ့အတွက် အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က သွေးတွေက ခေါင်းကို အလျင်အမြန် လာကြတာကြောင့်ဦးနှောက်သွေးကြော ​ပေါက်လွယ်သွားပြီး လေဖြတ်ကာလိမ့်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကနေ စတင်ရေလောင်းပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း အပေါ်ပိုင်းကို ဆက်လောင်းချိုးပါ။ အထူးသဖြင့်သွေးတိုးရောဂါရှိသူ၊သွေးတွင်းကိုလက်စထရောမြင့်တက်သူနဲ့ခေါင်း တစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေဒီရေချိုးနည်းကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ Credit to ​ဒေါက်​တာ ခင်​မိုးမိုး

မိန္းကေလးေတြ လိုလားေတာင့္တသည့္အရာမ်ား

Relationship တစ္ခုမွာ မိန္းကေလးေတြ လိုလားေတာင့္တသည့္အရာမ်ား (Zawgyi) ေယာကၤ်ားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ မိန္္းကေလးတစ္ေယာက္တို႔ ခ်စ္သူရည္းစားေတြအျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ အၾကင္လင္မယားေတြအျဖစ္ လက္တြဲၾကၿပီး Relationship တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၾကၿပီဆိုရင္ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ခ်စ္သူဆီက လိုခ်င္တဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာ သိပါသလား။ အဲ့ဒါက သင့္ရဲ႕ ေငြေၾကးမဟုတ္ပါဘူး။ အျခားမိန္းကေလးေတြနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနဖို႔ကလည္း ထင္သေလာက္အေရးမပါပါဘူး။ လိင္မႈကိစၥလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ လံုး၀ပါပဲ။ ဒီေတာ့ Relationship တစ္ခုမွာ မိန္းကေလးေတြဖက္က လိုလားေတာင့္တတဲ့အရာေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါသလား။ ၁။ နီးစပ္မႈ နီးစပ္မႈဆိုတာက အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါေပၚလိုက္ၿပီး အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နီးစပ္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နီးစပ္မႈ၊ ခံစားမႈခ်င္း နီးစပ္မႈ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသံုးခုစလံုးေပါင္းစပ္ၿပီး နီးစပ္မႈရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ နီးစပ္မႈကို ခံစားရဖို႔အတြက္ လူခ်င္းေတြ႔မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ခံစားမႈအရ အနားမွာရွိေနသလို ခံစားရေစဖို႔နဲ႔ စိတ္ကူးထဲမွာ အေတြးထဲမွာရွိေနဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Image result for korea girl with bed ၂။ ေသခ်ာေရရာမႈ သူမ သိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္တို႔ႏွစ္ဦးၾကားမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမွာလဲ၊ သင္က ဘယ္ေလာက္ထိ ရည္ရြယ္ထားလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားလဲ၊ သူမနဲ႔အတူျဖတ္သန္းဖို႔ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေတြးထားၿပီးၿပီလား၊ စသျဖင့္ သူမက ေသခ်ာသိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလို သူမအတြက္ ေသခ်ာေရရာတဲ့ အနာဂတ္မရွိရင္ Realationship ခိုင္မာမႈလည္း ရွိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၃။ အေတြးရွင္းလင္းမႈ သင္တို႔ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ေသခ်ာေရရာမႈရွိၿပီးဆိုရင္ သူမက သင့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါလဲ၊ သူမကို ဘယ္ေလာက္ထိ တန္ဖိုးထားလဲဆိုတာကို ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာ သူမသိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင္စိတ္ရင္းကို ထုတ္ေျပာျပဖို႔လိုပါတယ္။ လုိအပ္လာရင္ ပိုမိုေသခ်ာရွင္းလင္းေစမယ့္ အရာေတြ လုပ္ေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ၄။ ခံစားခ်က္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မိန္းကေလးေတြ လိုခ်င္တာေနာက္တစ္ခုက သင့္စိတ္ထဲ၊ ရင္ထဲမွာ ခံစားရတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျငင္းခံရမွာ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ယူဆသည့္တိုင္ေအာင္ စိတ္ထဲရွိတဲ့အတိုင္း မလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။ Relationship တစ္ခုမွာ အမူအယာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက စကားလံုးေတြထက္ အဓိပၸါယ္ပိုသက္ေရာက္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အေျပာနဲ႔အလုပ္ ကိုက္ညီဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ေျပာတာေတာ့ ရႊမ္းရႊမ္းေ၀ၿ႔ပီး တကယ္လက္ေတြ႕မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘာမွမေကာင္းပါဘူး။ Related image ၅။ အစဥ္တစိုက္ ဆက္သြယ္မႈ လူေတြက ေျပာဆိုဆက္သြယ္တတ္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ပါတယ္။ Relationship တစ္ခုမွာဆိုရင္ ဆက္သြယ္မႈက အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆက္သြယ္မႈဟာ လူႏွစ္ဦးရဲ႕ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့နည္းလမ္းနဲ့႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ၆။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈရဲ႕ စြမ္းအားကို အမ်ားစုက ေလွ်ာ့တြက္တတ္ၾကပါတယ္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕တာက အားနည္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္မွာရွိတဲ့ မသိသာတဲ့ စြမ္းအားတစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြက ကိုယ့္ခ်စ္သူေယာကၤ်ားေလးဆီကေန ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံမႈကို လိုခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ ေယာကၤ်ားေလးေတြကေတာ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပံုစံမ်ိဳးကိုမွ ေယာကၤ်ားပီသတယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈက လူႀကီးလူေကာင္းနဲ႔ အေပအေတကို ကြဲျပားျခားနားသြားေစတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၇။ နားလည္စိတ္ရွည္မႈ မိန္းကေလးေတြက ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး စိတ္႐ႈပ္စရာေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ သင့္ကို ရစ္မယ္၊ ျပႆနာရွာမယ္၊ အေ၀းကို ႏွင္ထုတ္မယ္၊ အနားကိုျပန္ေခၚမယ္ စသျဖင့္ လုပ္တတ္တာေတြ အားလံုးက တကယ္စိတ္ထဲရွိလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကို နားလည္မႈရွိၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံမႈကို လုိခ်င္လို႔ ျဖ္စပါတယ္။ ၈။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ Relationship အမ်ားစုမွာ ေယာကၤ်ားေလးေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္တာကို မိန္းကေလးအမ်ားစုက သေဘာက်တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ အရာတိုင္းကို သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းပဲလို႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ဆိုလိုခ်င္တာက သူမကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ေနရာေတြမွာေတာင္မွ သူမစိတ္၀င္စားတာေတြ၊ သေဘာက်ႏွစ္သက္တာေတြကို သိထားၿပီး သူမကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြက အာရုံမ်ားတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလးမွာ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တဲ့အရာတစ္ခုကိုေတာင္မွ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကို စိုးရိမ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ခက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သင္က ဦးေဆာင္ၿပီး သူမကို ေရွ႕ဆက္ဖို႔ တိုက္တြန္းတတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၉။ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ Relationship တစ္ခုမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈဆိုရာမွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အႀကိဳက္၊ ၀ါသနာနဲ႔ သီးျခားျဖစ္တည္မႈေတြကို ေလးစားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀။ နက္႐ႈိင္းသည့္ နားလည္မႈ အျပန္အလွန္နားလည္မႈဆိုတာက နားလည္မႈကေန လာတာျဖစ္ပါတယ္။ Relationship တစ္ခုဟာ အတူယွဥ္တြဲျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ မိန္းကေလးေတြက ဘာမွန္းမသိေအာင္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သူမဆံပင္ကိုေဆာင့္ဆြဲၿပီး တိုက္ေပၚကပစ္ခ်ခ်င္စိတ္၊ ေခါင္းအံုးနဲ႔ ဖိသတ္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပါက္လာတဲ့အထိ သင့္ကို ျပႆနာရွာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္တာလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ယူလိုက္ပါ။ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုေတာ့ အျမဲတမ္းရွိေနတတ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေယာက္စလံုးအတြက္ အခက္ေတြ႔ေစႏိုင္မယ့္ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ စကားမ်ားမႈေတြကို ေရွာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၁။ လြတ္လပ္မႈ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနၿပီဆိုရင္ သူမအတြက္ အလြယ္တကူေပးႏိုင္တဲ့ အဖိုးတန္ဆံုးအရာက လြတ္လပ္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈေပးတဲ့ဆိုတာက အေျခအေန အရပ္ရပ္နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို အရွိအတိုင္းလက္ခံႏိုင္တာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကို ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက် ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူးဆိုတာ နားလည္ႏိုင္တာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရႏိုင္တာေတြအတြက္ စိတ္ပူမေနတာ၊ ဘ၀မွာ ဘာမဆိုျဖစ္ပ်က္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို လက္ခံႏိုင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ သင့္ခ်စ္သူမိန္းကေလးကို သူမရဲ႕ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ သီးျခားျဖစ္တည္မႈအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေယာက္စလံုးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ၁၂။ သစၥာရွိမႈ ႐ုပ္၀တၳဳေတြ တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္မွာ သစၥာရွိမႈဆိုတာက အရွားပါးဆံုးအရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သစၥာရွိမႈဆိုတာက သင့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး သူမအတြက္ အျမဲတမ္းရွိေနေပးတာ၊ သူမကလည္း သင့္အတြက္ရွိေနတာ၊ ဘယ္လိုအတားအဆီးေတြရွိရွိ သူမအနားကို လက္မေလွ်ာ့စတမ္း အေရာက္လာႏိုင္တာ၊ အသက္(၃၀)မွာ သူမမ်က္ရည္ကို သုတ္ေပးၿပီး ျပံဳးရယ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သလို အသက္(၈၀)မွာလည္း လုပ္ေပးႏိုင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ Crredit : Gentleman Relationship တစ်ခုမှာ မိန်းကလေးတွေ လိုလားတောင့်တသည့်အရာများ (Unicode) ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ မိန််းကလေးတစ်ယောက်တို့ ချစ်သူရည်းစားတွေအဖြစ် ဒါမှမဟုတ် အကြင်လင်မယားတွေအဖြစ် လက်တွဲကြပြီး Relationship တစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြပြီဆိုရင် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူဆီက လိုချင်တဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာ သိပါသလား။ အဲ့ဒါက သင့်ရဲ့ ငွေကြေးမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေဖို့ကလည်း ထင်သလောက်အရေးမပါပါဘူး။ လိင်မှုကိစ္စလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ လုံးဝပါပဲ။ ဒီတော့ Relationship တစ်ခုမှာ မိန်းကလေးတွေဖက်က လိုလားတောင့်တတဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိချင်ပါသလား။ ၁။ နီးစပ်မှု နီးစပ်မှုဆိုတာက အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါပေါ်လိုက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နီးစပ်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နီးစပ်မှု၊ ခံစားမှုချင်း နီးစပ်မှု တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးခုစလုံးပေါင်းစပ်ပြီး နီးစပ်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ နီးစပ်မှုကို ခံစားရဖို့အတွက် လူချင်းတွေ့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ခံစားမှုအရ အနားမှာရှိနေသလို ခံစားရစေဖို့နဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာ အတွေးထဲမှာရှိနေဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သေချာရေရာမှု သူမ သိနေဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်တို့နှစ်ဦးကြားမှာ ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ၊ သင်က ဘယ်လောက်ထိ ရည်ရွယ်ထားလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားလဲ၊ သူမနဲ့အတူဖြတ်သန်းဖို့ အနာဂတ်တစ်ခုကို တွေးထားပြီးပြီလား၊ စသဖြင့် သူမက သေချာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလို သူမအတွက် သေချာရေရာတဲ့ အနာဂတ်မရှိရင် Realationship ခိုင်မာမှုလည်း ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၃။ အတွေးရှင်းလင်းမှု သင်တို့နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးမှာ သေချာရေရာမှုရှိပြီးဆိုရင် သူမက သင့်အတွက် ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါလဲ၊ သူမကို ဘယ်လောက်ထိ တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာကို ရှင်းလင်းသေချာစွာ သူမသိနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် သင်စိတ်ရင်းကို ထုတ်ပြောပြဖို့လိုပါတယ်။ လိုအပ်လာရင် ပိုမိုသေချာရှင်းလင်းစေမယ့် အရာတွေ လုပ်ပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ၄။ ခံစားချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်မှု မိန်းကလေးတွေ လိုချင်တာနောက်တစ်ခုက သင့်စိတ်ထဲ၊ ရင်ထဲမှာ ခံစားရတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အငြင်းခံရမှာ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆသည့်တိုင်အောင် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ Relationship တစ်ခုမှာ အမူအယာနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက စကားလုံးတွေထက် အဓိပ္ပါယ်ပိုသက်ရောက်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အပြောနဲ့အလုပ် ကိုက်ညီဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ပြောတာတော့ ရွှမ်းရွှမ်းဝြေ့ပီး တကယ်လက်တွေ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာမှမကောင်းပါဘူး။ ၅။ အစဉ်တစိုက် ဆက်သွယ်မှု လူတွေက ပြောဆိုဆက်သွယ်တတ်ကြတဲ့ အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Relationship တစ်ခုမှာဆိုရင် ဆက်သွယ်မှုက အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှုဟာ လူနှစ်ဦးရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့့ ဆက်သွယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ၆။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုရဲ့ စွမ်းအားကို အများစုက လျှော့တွက်တတ်ကြပါတယ်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တာက အားနည်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ မသိသာတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူယောင်္ကျားလေးဆီကနေ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ဆက်ဆံမှုကို လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပုံစံမျိုးကိုမှ ယောင်္ကျားပီသတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုက လူကြီးလူကောင်းနဲ့ အပေအတေကို ကွဲပြားခြားနားသွားစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၇။ နားလည်စိတ်ရှည်မှု မိန်းကလေးတွေက ရှုပ်ထွေးနက်နဲပြီး စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သင့်ကို ရစ်မယ်၊ ပြဿနာရှာမယ်၊ အဝေးကို နှင်ထုတ်မယ်၊ အနားကိုပြန်ခေါ်မယ် စသဖြင့် လုပ်တတ်တာတွေ အားလုံးက တကယ်စိတ်ထဲရှိလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို နားလည်မှုရှိပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံမှုကို လိုချင်လို့ ဖြ်စပါတယ်။ ၈။ ထိန်းချုပ်မှု Relationship အများစုမှာ ယောင်္ကျားလေးတွေက ဦးဆောင်ပြီး ထိန်းချုပ်တာကို မိန်းကလေးအများစုက သဘောကျတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အရာတိုင်းကို သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဆိုလိုချင်တာက သူမကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရမယ့်နေရာတွေမှာတောင်မှ သူမစိတ်ဝင်စားတာတွေ၊ သဘောကျနှစ်သက်တာတွေကို သိထားပြီး သူမကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေက အာရုံများတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေးမှာ လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတောင်မှ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်ချေတွေကို စိုးရိမ်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ ခက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ သင်က ဦးဆောင်ပြီး သူမကို ရှေ့ဆက်ဖို့ တိုက်တွန်းတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၉။ အပြန်အလှန်လေးစားမှု Relationship တစ်ခုမှာ အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အပြန်အလှန်လေးစားမှုဆိုရာမှာ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကြိုက်၊ ၀ါသနာနဲ့ သီးခြားဖြစ်တည်မှုတွေကို လေးစားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀။ နက်ရှိုင်းသည့် နားလည်မှု အပြန်အလှန်နားလည်မှုဆိုတာက နားလည်မှုကနေ လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Relationship တစ်ခုဟာ အတူယှဉ်တွဲဖြစ်တည်မှု တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မိန်းကလေးတွေက ဘာမှန်းမသိအောင် ရှုပ်ထွေးလွန်းပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သူမဆံပင်ကိုဆောင့်ဆွဲပြီး တိုက်ပေါ်ကပစ်ချချင်စိတ်၊ ခေါင်းအုံးနဲ့ ဖိသတ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတဲ့အထိ သင့်ကို ပြဿနာရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကို နားလည်နိုင်အောင် အချိန်ယူလိုက်ပါ။ အကြောင်းရင်း တစ်ခုတော့ အမြဲတမ်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အကြောင်းရင်းကို နားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အခက်တွေ့စေနိုင်မယ့် အငြင်းပွားမှုတွေ၊ စကားများမှုတွေကို ရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁။ လွတ်လပ်မှု မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်နေပြီဆိုရင် သူမအတွက် အလွယ်တကူပေးနိုင်တဲ့ အဖိုးတန်ဆုံးအရာက လွတ်လပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုပေးတဲ့ဆိုတာက အခြေအနေ အရပ်ရပ်နဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အရှိအတိုင်းလက်ခံနိုင်တာ၊ တစ်ချို့အရာတွေကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ နားလည်နိုင်တာ၊ ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တာတွေအတွက် စိတ်ပူမနေတာ၊ ဘဝမှာ ဘာမဆိုဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ သင့်ချစ်သူမိန်းကလေးကို သူမရဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ သီးခြားဖြစ်တည်မှုအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်စရာတွေပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။ ၁၂။ သစ္စာရှိမှု ရုပ်ဝတ္ထုတွေ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်မှာ သစ္စာရှိမှုဆိုတာက အရှားပါးဆုံးအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သစ္စာရှိမှုဆိုတာက သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သူမအတွက် အမြဲတမ်းရှိနေပေးတာ၊ သူမကလည်း သင့်အတွက်ရှိနေတာ၊ ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေရှိရှိ သူမအနားကို လက်မလျှော့စတမ်း အရောက်လာနိုင်တာ၊ အသက်(၃၀)မှာ သူမမျက်ရည်ကို သုတ်ပေးပြီး ပြုံးရယ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သလို အသက်(၈၀)မှာလည်း လုပ်ပေးနိုင်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။

စစ္တမ္းေတြအရ အိပ္ယာထဲမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆုုံးက ဘယ္လူမ်ဳိးလဲ .. ?

အိပ္ယာထဲမွာေတာ့ ၾသစေတးသ် အေမရိကန္ နဲ႕ ေတာင္အာဖရိကသားေတြကအေကာင္းဆံုးပါပဲ ။ လိင္ကိစၥနဲ႕ပတ္သတ္လာရင္ဘယ္အမ်ိဳးသားမ်ားက အေကာင္းဆံုးလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို Saucy Dates ဟာ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္ ။စစ္တမ္းအရ ၾသစေတးသ်အမ်ိဳးသားေတြဟာ လိင္ကိစၥမွာအစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဆံုးျဖစ္ျပီးေတာ့ အေမရိက နဲ႕ေတာင္အာဖရိကမွ အမ်ိဳးသားေတြကလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္အရွိဆံုးအမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ ။ တစ္ကမၻာလံုးမွ လူေပါင္း ၂၂၇၅၃ ေယာက္ကုိ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ဒီစစ္တမ္းမွာေတာ့ ဘယ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးက အေကာင္းဆံုးခ်စ္သူလဲ ဘယ္သူကေတာ့အဆိုးဆံုးခ်စ္သူလဲဆိုတာကိုေမးျမန္းထားခဲ့တာပါ ။ Saucy Dates ဟာ သူတုိ႕ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္လိင္ဆက္ဆံခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္မွာဘယ္လိုခံစားရလဲဆိုတာကို ၀ ကေန ၁၀ အတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္ ။၀ သုညဆိုရင္ေတာ့ အဆိုးဆံုးျဖစ္ျပီး ၁၀ ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ ။ဒီစစ္တမ္းကေနပဲ ေနာက္ဆံုးဘယ္သူနဲ႕အိပ္ခဲ့သလဲ ဘယ္ႏုိင္ငံသားနဲ႕အိပ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ေကာက္ယူခဲ့ပါေသးတယ္ ။ ၾသစေတးသ် အေမရိက နဲ႕ေတာင္အာဖရိက က အမ်ိဳးသားေတြဟာ VERY GOOD အဆင့္ရထားခဲ့ပါတယ္ ။ တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း စိတ္ေက်နပ္စရာအေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးသမီးမ်ားေနရာကိုေတာ့ ျပင္သစ္ ကေနဒါ အီတလီ နဲ႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူေတြကရရွိခဲ့ပါတယ္ ။ သူတုိ႕ကလည္း VERY GOOD အဆင့္မွာပါပဲ ။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသားေတြဘက္မွာ Bad ၄ ရထားျပီး အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္မွာေတာ့ Good ၆ မွတ္သာရထားတဲ့အတြက္ ။ လိင္ကိစၥမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္မေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ခုလို႕သတ္မွတ္ရမွာပါ ။အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြကုိစစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့အခါမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြအမ်ိဳးသမီးေတြေရာဟာ .။ VERY GOOD ၈ မွတ္စီရရွိထားတဲ့အတြက္ တကယ္ကိုစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝတဲ့သူေတြပါပဲ ။ အီတလီနဲ႕ စပိန္ႏိုင္ငံေတြဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့အခ်စ္ေၾကာင့္နာမည္ေက်ာ္ၾကားပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတို႕ဆီမွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရေတာ့ GOOD အဆင့္ပဲရွိပါတယ္ ။ ကေနဒါ ႏွင့္ ျပင္သစ္မွအမ်ိဳးသားေတြဟာ ၇ မွတ္ရခဲ့ျပီးေတာ့ ျဗိတိန္နဲ႕ ေတာင္အာဖရိကမွအမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း ၇ မွတ္ရထားပါတယ္ ။ Saucy Dates က သူ႕ရဲ႕ရီပုိ႕ေအာက္မွာအခုလိုမ်ိဳးနိဂံုးခ်ဳပ္ေရးသားထားပါတယ္ ။ “ကမၻာတစ္ဝွမ္းက အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လိင္ကိစၥမွာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ကြာျခားၾကေသာ္လည္း သင္ကံေကာင္းရင္ေတာ့ သင္အဆင္ေျပတဲ့သူနဲ႕ေတြ႕ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္လည္း သင့္အတြက္အရမ္းကို ျပီးျပည့္စံုတဲ့ လိင္ပါတနာလိုအပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕အခုေရးသားထားတဲ့အေၾကာင္းအရာက သင့္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္” Writer – Min Thu (Daily Hot News) Unicode အိပ်ယာထဲမှာတော့ သြစတေးသျ အမေရိကန် နဲ့ တောင်အာဖရိကသားတွေကအကောင်းဆုံးပါပဲ ။ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လာရင်ဘယ်အမျိုးသားများက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို Saucy Dates ဟာ အွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပါတယ် ။စစ်တမ်းအရ သြစတေးသျအမျိုးသားတွေဟာ လိင်ကိစ္စမှာအစွမ်းဆောင်နိုင်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ အမေရိက နဲ့တောင်အာဖရိကမှ အမျိုးသားတွေကလည်း စွမ်းဆောင်ရည်အရှိဆုံးအမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပါတယ် ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ လူပေါင်း ၂၂၇၅၃ ယောက်ကို အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ဒီစစ်တမ်းမှာတော့ ဘယ်အမျိုးသား အမျိုးသမီးက အကောင်းဆုံးချစ်သူလဲ ဘယ်သူကတော့အဆိုးဆုံးချစ်သူလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းထားခဲ့တာပါ ။ Saucy Dates ဟာ သူတို့နောက်ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကို ၀ ကနေ ၁၀ အတွင်း စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ် ။၀ သုညဆိုရင်တော့ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၀ ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ။ဒီစစ်တမ်းကနေပဲ နောက်ဆုံးဘယ်သူနဲ့အိပ်ခဲ့သလဲ ဘယ်နိုင်ငံသားနဲ့အိပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ကောက်ယူခဲ့ပါသေးတယ် ။ သြစတေးသျ အမေရိက နဲ့တောင်အာဖရိက က အမျိုးသားတွေဟာ VERY GOOD အဆင့်ရထားခဲ့ပါတယ် ။ တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးများနေရာကိုတော့ ပြင်သစ် ကနေဒါ အီတလီ နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသူတွေကရရှိခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ကလည်း VERY GOOD အဆင့်မှာပါပဲ ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ အမျိုးသားတွေဘက်မှာ Bad ၄ ရထားပြီး အမျိုးသမီးတွေဘက်မှာတော့ Good ၆ မှတ်သာရထားတဲ့အတွက် ။ လိင်ကိစ္စမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ ။အမေရိကန် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာတော့ အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေရောဟာ .။ VERY GOOD ၈ မှတ်စီရရှိထားတဲ့အတွက် တကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့သူတွေပါပဲ ။ အီတလီနဲ့ စပိန်နိုင်ငံတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အချစ်ကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ဆီမှာ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းအရတော့ GOOD အဆင့်ပဲရှိပါတယ် ။ ကနေဒါ နှင့် ပြင်သစ်မှအမျိုးသားတွေဟာ ၇ မှတ်ရခဲ့ပြီးတော့ ဗြိတိန်နဲ့ တောင်အာဖရိကမှအမျိုးသမီးတွေကလည်း ၇ မှတ်ရထားပါတယ် ။ Saucy Dates က သူ့ရဲ့ရီပို့အောက်မှာအခုလိုမျိုးနိဂုံးချုပ်ရေးသားထားပါတယ် ။ “ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်ကိစ္စမှာ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကွာခြားကြသော်လည်း သင်ကံကောင်းရင်တော့ သင်အဆင်ပြေတဲ့သူနဲ့တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့်လည်း သင့်အတွက်အရမ်းကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လိင်ပါတနာလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အခုရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာက သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်” Writer – Min Thu (Daily Hot News)

လိင္ကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၅ ဦး မွာ ၄ ဦး က ျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးမ်ား

လူတိုင္းမွာ ခ်စ္တင္းေႏွာတာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးကိုယ္စီ႐ွိၾကေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕ေလာကနဲ႔ မတိုက္ဆိုင္တာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ကူးယဥ္မႈသက္သက္သာျဖစ္တာက တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ျဖစ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြသာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း ခ်စ္တင္းေႏွာတာနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးေလးေတြ႐ွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ၅ ဦးမွာ ၄ ဦးေလာက္ စိတ္ကူးျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကေတာ့…. ၁- ခ်စ္တင္းေႏွာေနခ်ိန္မွာ ညစ္ညမ္းတဲ့ စကားလံုးသံုးၾကည့္ခ်င္တာ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လိင္ဆက္ဆံေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ညစ္ညမ္းတဲ့ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းကို ၾကားခ်င္ၾကပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ဟာ စြမ္းအားအႀကီးဆံုး အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ညစ္ညမ္းတဲ့စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြေၾကာင့္ ဆက္ဆံရာမွာ ပိုၿပီး လႈံေဆာ္ေပးသလိုျဖစ္ပါတယ္။ ညစ္ညမ္းတဲ့စကားအသံုးအႏႈန္းေတြက စိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရံုတင္မကပဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဆက္ဆံတဲ့အခါ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း သိ႐ွိႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ – အထိအေတြ႕နဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေကာင္းတဲ့ခံစားမႈအေၾကာင္း မ်က္လံုးခ်င္းအၾကည့္ဆံုတဲ့အခါ ႏွစ္ၿခိဳက္စရာေကာင္းေၾကာင္းစသည္တို႔ပျဖစ္ပါတယ္။ ၂- အေဖာ္အခြၽတ္ ကလပ္ကိုအတူတူသြားတာ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံသူ အေဖာ္နဲ႔အတူ အေဖာ္အခြၽြၽတ္ကလပ္မ်ားကို သြားၾကည့္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အေဖာ္အခြၽြၽတ္ကလပ္ေတြဟာ လိင္စိတ္စြမ္းအားကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္တဲ့ အဓိကေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ဟာ အဆိုပါ ကလပ္မ်ားကေန အစျပဳၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြကို ဖန္တီးခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးေၾကာင့္ပျဖစ္ပါတယ္။ ၃ – Remote sex toys ေတြကို သံုးၾကည့္ခ်င္တာ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကေတာ့ sex toys မ်ားကို အသံုးျပဳၾကည့္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးေတြ႐ွိၾကၿပီး ၄၄ရာခိုင္ႏႈန္းေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ကို remote မွတဆင့္ သူတို႔ကို လႈံေဆာ္ေပးတာကို လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူအမ်ား႐ွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေဝးထိန္း remote နဲ႔ ဘယ္သူမွ မသိေအာင္ သူတို႔ကို စေနာက္ ၾကတာကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ ၄- လိင္ဆက္ဆံေနတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔မ်က္လံုးကို ပုဝါနဲ႔ ဖံုးအုပ္ျခင္းခံရတာ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္လံုးကို ပုဝါနဲ႔ စည္းထားတာကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းနဲ႔ အထိအေတြ႕ခံစားခ်က္ေတြကို တိုးျမႇင့္လႈံေဆာ္ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္႐ွားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ခံစားခ်က္က ၄င္းတို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္။ ပုဂါးစည္းေပးတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔ခိုးၾကည့္လိုမရေအာင္ ေသခ်ာေလးစည္းေနာ္….။ Writer:Chris (Daily Hot News) လူတိုင်းမှာ ချစ်တင်းနှောတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးကိုယ်စီရှိကြပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့လောကနဲ့ မတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုသက်သက်သာဖြစ်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့် မပြုလုပ်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်။ အမျိုးသားတွေသာမက အမျိုးသမီးများမှာလည်း ချစ်တင်းနှောတာနဲ့ပက်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး ၅ ဦးမှာ ၄ ဦးလောက် စိတ်ကူးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့…. ၁- ချစ်တင်းနှောနေချိန်မှာ ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားလုံးသုံးကြည့်ချင်တာ အမျိုးသမီးထုရဲ့ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာ ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို ကြားချင်ကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ စွမ်းအားအကြီးဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ညစ်ညမ်းတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကြောင့် ဆက်ဆံရာမှာ ပိုပြီး လှုံဆော်ပေးသလိုဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေက စိတ်ကို လျော့ချပေးရုံတင်မကပဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံတဲ့အခါ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း သိရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ – အထိအတွေ့နဲ့ပက်သက်ပြီး ကောင်းတဲ့ခံစားမှုအကြောင်း မျက်လုံးချင်းအကြည့်ဆုံတဲ့အခါ နှစ်ခြိုက်စရာကောင်းကြောင်းစသည်တို့ပဖြစ်ပါတယ်။ ၂- အဖော်အချွတ် ကလပ်ကိုအတူတူသွားတာ အမျိုးသမီးထုရဲ့ ရ၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံသူ အဖော်နဲ့အတူ အဖော်အချွျွတ်ကလပ်များကို သွားကြည့်ချင်ကြပါတယ်။ အဖော်အချွျွတ်ကလပ်တွေဟာ လိင်စိတ်စွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ အဓိကနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၄င်းတို့ဟာ အဆိုပါ ကလပ်များကနေ အစပြုပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေကို ဖန်တီးချင်တဲ့ စိတ်ကူးကြောင့်ပဖြစ်ပါတယ်။ ၃ – Remote sex toys တွေကို သုံးကြည့်ချင်တာ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများကတော့ sex toys များကို အသုံးပြုကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးတွေရှိကြပြီး ၄၄ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများကတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို remote မှတဆင့် သူတို့ကို လှုံဆော်ပေးတာကို လိုချင်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ လူအများရှိနေတဲ့အချိန်မှာ အဝေးထိန်း remote နဲ့ ဘယ်သူမှ မသိအောင် သူတို့ကို စနောက် ကြတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ ၄- လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန် သူတို့မျက်လုံးကို ပုဝါနဲ့ ဖုံးအုပ်ခြင်းခံရတာ ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးကို ပုဝါနဲ့ စည်းထားတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့ အထိအတွေ့ခံစားချက်တွေကို တိုးမြှင့်လှုံဆော်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ခံစားချက်က ၄င်းတို့ကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ ပုဂါးစည်းပေးတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ခိုးကြည့်လိုမရအောင် သေချာလေးစည်းနော်….။