သဘာ၀ ပိုးသတ္ေဆး တမာရြက္စိမ္ရည္

0
563

“သဘာ၀ ပိုးသတ္ေဆး တမာရြက္စိမ္ရည္”

တမာရြက္ (၂၅) က်ပ္သားကို ႏုတ္ႏုတ္စင္းၿပီး ေရ (၁) ဂါလံ တြင္ တစ္ညစိမ္ပါ။ ၎ စိမ္ေရကို ေရ (၄) ဂါလံ လၽွင္ နို႔ဆီခြက္ (၁) ခြက္ ထည့္ၿပီး ဖ်န္းေပးပါက ပိုးမႊားမ်ားတိုးပြားမွုကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ဩဇာရြက္စိမ္ရည္

ဩဇာရြက္ (၂၅) က်ပ္သားကို ႏုတ္ႏုတ္စင္းၿပီး ေရ (၁) ဂါလံ တြင္ တစ္ညစိမ္ပါ။ ၎စိမ္ရည္ကို ေရ (၄) ဂါလံ လၽွင္ နို႔ဆီခြက္ (၁) ခြက္၊ ဆပ္ျပာမွုန္႔ ထမင္းစားဇြန္း(၁) ဇြန္း ႏွင့္ င႐ုတ္သီးမွုန္႔ ထမင္းစားဇြန္း (၁) ဇြန္း ေရာထည့္ ၿပီး ဖ်န္းေပးပါက ပိုးမႊားမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ပဲစိမ္းစားအရြက္

အပင္ႏွင့္ အရြက္(၂၅) က်ပ္သားကို ေရ(၁)ဂါလံျဖင့္ ျပဳတ္ကာ ေရ(၄) ဂါလံ လၽွင္ နို႔ဆီခြက္(၁) ခြက္ထည့္ၿပီး ဖ်န္း ေပးပါက ပိုးမႊားမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ေဆးရြက္ႀကီး
ေဆးရြက္ႀကီး အမွုန္႔ (၁) ပိႆာကို ေရ(၃) ဂါလံတြင္ တစ္ညစိမ္ပါ။ ၎စိမ္ေရကို ေရ (၄) ဂါလံ လၽွင္ (၁) လီတာ ထည့္ၿပီး ဖ်န္းေပးပါက ပိုးမႊားမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ (င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴပင္ မ်ားတြင္ ဖ်န္း ေပးပါက အထူးေကာင္းပါသည္။

ေလာက္ေသ
အပင္ ႏွင့္ ဥ (၂၅) က်ပ္သား ႏုတ္ႏုတ္စင္းၿပီး ေရ (၁) ဂါလံ တြင္ တစ္ညစိမ္ပါ။ ၎စိမ္ေရကို ေရ(၄) ဂါလံ လၽွင္(၁) လီတာ ထည့္ၿပီး ဖ်န္းေပးပါက ပိုးမႊားမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

လက္ဖက္ေစ့

လက္ဖက္ေစ့ အမွုန္႔ (၂၅) က်ပ္သား ကို ေရ(၁) ဂါလံ တြင္ တစ္ညစိမ္ပါ။ ၎စိမ္ေရကို ေရ (၄) ဂါလံ လၽွင္ နို႔ဆီခြက္ (၂) ခြက္ ထည့္ၿပီး ဖ်န္းေပးပါက ခ႐ုမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

ေဆးလိပ္တို

ေဆးလိပ္တို အခု (၃၀) ကို ေရ (၁) လီတာ ျဖင့္ တစ္ညစိမ္ပါ။ ၎စိမ္ေရကို ေရ(၄) ဂါလံ လၽွင္ နို႔ဆီခြက္ (၂)ခြက္ ထည့္ၿပီး ဖ်န္းေပးပါက ပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစသည္။

လိုင္းဆာဖာအႏွစ္

လိုင္းဆာဖာက်ိဳၿပီး က်န္အႏွစ္မ်ားကို ေနပူလွမ္းၿပီး အမွုန္႔ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ၎အမွုန္႔ကို ေျမထယ္ထိုးၿပီးခ်ိန္တြင္ (၁) ဧကလၽွင္ (၁)ပိႆာ ပက္ေပးပါက ေျမေအာင္းပိုးမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္သည္။

စပါးလင္ပင္၊ ထပ္တရာပန္းပင္

စပါးလင္ပင္၊ ထပ္တရာ ပန္းပင္တို႔ကို ၿခံအလယ္တြင္ စိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုးမ်ားမလာေအာင္ တားေပးပါသည္။ ေရေျမာင္းမ်ား၏ ေဘာင္ေပၚတြင္ စိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမၿပိဳမွုကို ထိန္းေပးပါသည္။

စပါးလင္ပင္

စပါးလင္အပင္ (၂၅) က်ပ္သား ကို ေထာင္းၿပီး ေရ (၁) ဂါလံတြင္ တစ္ညစိမ္ပါ။ ၎စိမ္ေရကို ေရ(၄) ဂါလံ လၽွင္ (၁)လီတာ ႏွင့္ ဆပ္ျပာမွုန္႔ ထမင္းစားဇြန္း (၂) ဇြန္း ထည့္ၿပီး ဖ်န္းေပးလၽွင္ ပိုးမ်ား မလာေအာင္ တားဆီး ေပးပါသည္။ ၎စိမ္ဖက္မ်ားကို ႂကြက္ (သို႔) ေပြး တြင္းဝတြင္ ခ်ထားေပးျခင္းျဖင့္ ႂကြက္၊ ေပြးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္

ေခါင္အဖက္(သို႔) ကေစာ္ဖတ္

ေခါင္အဖတ္ (သို႔) ကေစာ္ဖတ္ကို ေရသန္႔ဘူးခြံ၏ (၃ ပုံ ၁ ပုံ) ထည့္ၿပီး ေရ(၃ ပုံ ၂ ပုံ) ထည့္ကာ ေရသန္႔ဘူးခြံ၏ အေပၚဖက္တြင္ အေပါက္ေလးမ်ားေဖာက္ကာ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ စင္မ်ားေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊား မ်ားကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး ဖမ္းနိုင္သည္။ ေနရာစိပ္စိပ္ ထားေပးျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္ပါသည္။

ပုဇြန္အခြံ

အေျခာက္လွန္းထားေသာ ပုဇြန္အခြံ (၇၅) က်ပ္သားကို ဝါး (သို႔) စပါးခြံေပါင္းခံရည္ (၁) ဂါလံ ျဖင့္ (၁) လ စိမ္ ထားပါ။ ၎စိမ္ရည္ကို ေရ (၄) ဂါလံလၽွင္ နို႔ဆီခြက္တစ္ဝက္ ေရာၿပီးဖ်န္းေပးပါက ပိုးမႊားကို ေသေစနိုင္ပါသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ (သို႔) င႐ုတ္သီးအမွည့္

ၾကက္သြန္ျဖဴ (သို႔) င႐ုတ္သီးအမွည့္ (၁၅) က်ပ္သားကို ေထာင္းၿပီး ခ်က္အရက္ျပင္း(၁) လီတာျဖင့္ ေရာၿပီး (၁) လ စိမ္ထားပါ။ ၎စိမ္ေရကို ေရအဆ (၂၀ မွ ၃၀) ေရာၿပီးဖ်န္းေပးပါ။

ထင္းျပား

ထင္းျပားကို ေျခအိတ္ (သို႔) အဝတ္ပါးထဲတြင္ ထည့္ၿပီး လိပ္ခုံးပိုးက်ေနေသာ သီးႏွံပင္ (သို႔) အရြက္ေပၚသို႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ခါခ်ေပးျခင္းျဖင့္ လိပ္ခုံးပိုးမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္သည္။

ဆိတ္ေခ်း

ဆိတ္ေခ်း (၁) ျပည္ကို ေရ(၁) ဂါလံျဖင့္ တစ္ညစိမ္ေပးပါ။ ၎စိမ္ေရကို ေရ(၄) ဂါလံတြင္ နို႔ဆီခြက္(၂) ခြက္ ထည့္ၿပီး ဖ်န္းေပးပါ။ (ဆိတ္တို႔ေကာင္နိုင္ေဆး)

မၽွစ္ခ်ဥ္

6မၽွစ္ခ်ဥ္ (၂) ပိႆာကို လယ္ကြက္၏ေရဝင္ေပါက္တြင္ ပီနံအိတ္ျဖင့္ ထုတ္ၿပီး ခ်ထားေပးလၽွင္ စပါးခင္းတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ကိုးကား – သဘာဝစိုက္ပ်ိဳးသူ
ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားလက္စြဲ
luulu(yuyalay. com)

unicode
“သဘာ၀ ပိုးသတ်ဆေး တမာရွက်စိမ်ရည်”

တမာရွက် (၂၅) ကျပ်သားကို နုတ်နုတ်စင်းပြီး ရေ (၁) ဂါလံ တွင် တစ်ညစိမ်ပါ။ ၎င်း စိမ်ရေကို ရေ (၄) ဂါလံ လျှင် နို့ဆီခွက် (၁) ခွက် ထည့်ပြီး ဖျန်းပေးပါက ပိုးမွှားများတိုးပွားမှုကို လျော့နည်းစေသည်။

ဩဇာရွက်စိမ်ရည်

ဩဇာရွက် (၂၅) ကျပ်သားကို နုတ်နုတ်စင်းပြီး ရေ (၁) ဂါလံ တွင် တစ်ညစိမ်ပါ။ ၎င်းစိမ်ရည်ကို ရေ (၄) ဂါလံ လျှင် နို့ဆီခွက် (၁) ခွက်၊ ဆပ်ပြာမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း(၁) ဇွန်း နှင့် ငရုတ်သီးမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း (၁) ဇွန်း ရောထည့် ပြီး ဖျန်းပေးပါက ပိုးမွှားများကို လျော့နည်းစေသည်။

ပဲစိမ်းစားအရွက်

အပင်နှင့် အရွက်(၂၅) ကျပ်သားကို ရေ(၁)ဂါလံဖြင့် ပြုတ်ကာ ရေ(၄) ဂါလံ လျှင် နို့ဆီခွက်(၁) ခွက်ထည့်ပြီး ဖျန်း ပေးပါက ပိုးမွှားများ လျော့နည်းစေသည်။

ဆေးရွက်ကြီး
ဆေးရွက်ကြီး အမှုန့် (၁) ပိဿာကို ရေ(၃) ဂါလံတွင် တစ်ညစိမ်ပါ။ ၎င်းစိမ်ရေကို ရေ (၄) ဂါလံ လျှင် (၁) လီတာ ထည့်ပြီး ဖျန်းပေးပါက ပိုးမွှားများကို လျော့နည်းစေသည်။ (ငရုတ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူပင် များတွင် ဖျန်း ပေးပါက အထူးကောင်းပါသည်။

လောက်သေ
အပင် နှင့် ဥ (၂၅) ကျပ်သား နုတ်နုတ်စင်းပြီး ရေ (၁) ဂါလံ တွင် တစ်ညစိမ်ပါ။ ၎င်းစိမ်ရေကို ရေ(၄) ဂါလံ လျှင်(၁) လီတာ ထည့်ပြီး ဖျန်းပေးပါက ပိုးမွှားများကို လျော့နည်းစေသည်။

လက်ဖက်စေ့

လက်ဖက်စေ့ အမှုန့် (၂၅) ကျပ်သား ကို ရေ(၁) ဂါလံ တွင် တစ်ညစိမ်ပါ။ ၎င်းစိမ်ရေကို ရေ (၄) ဂါလံ လျှင် နို့ဆီခွက် (၂) ခွက် ထည့်ပြီး ဖျန်းပေးပါက ခရုများကို လျော့နည်းစေသည်။

ဆေးလိပ်တို

ဆေးလိပ်တို အခု (၃၀) ကို ရေ (၁) လီတာ ဖြင့် တစ်ညစိမ်ပါ။ ၎င်းစိမ်ရေကို ရေ(၄) ဂါလံ လျှင် နို့ဆီခွက် (၂)ခွက် ထည့်ပြီး ဖျန်းပေးပါက ပိုးမွှားများကို သေစေသည်။

လိုင်းဆာဖာအနှစ်

လိုင်းဆာဖာကျိုပြီး ကျန်အနှစ်များကို နေပူလှမ်းပြီး အမှုန့် ပြုလုပ်ပေးပါ။ ၎င်းအမှုန့်ကို မြေထယ်ထိုးပြီးချိန်တွင် (၁) ဧကလျှင် (၁)ပိဿာ ပက်ပေးပါက မြေအောင်းပိုးများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။

စပါးလင်ပင်၊ ထပ်တရာပန်းပင်

စပါးလင်ပင်၊ ထပ်တရာ ပန်းပင်တို့ကို ခြံအလယ်တွင် စိုက်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုးများမလာအောင် တားပေးပါသည်။ ရေမြောင်းများ၏ ဘောင်ပေါ်တွင် စိုက်ပေးခြင်းဖြင့် မြေပြိုမှုကို ထိန်းပေးပါသည်။

စပါးလင်ပင်

စပါးလင်အပင် (၂၅) ကျပ်သား ကို ထောင်းပြီး ရေ (၁) ဂါလံတွင် တစ်ညစိမ်ပါ။ ၎င်းစိမ်ရေကို ရေ(၄) ဂါလံ လျှင် (၁)လီတာ နှင့် ဆပ်ပြာမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း (၂) ဇွန်း ထည့်ပြီး ဖျန်းပေးလျှင် ပိုးများ မလာအောင် တားဆီး ပေးပါသည်။ ၎င်းစိမ်ဖက်များကို ကြွက် (သို့) ပွေး တွင်းဝတွင် ချထားပေးခြင်းဖြင့် ကြွက်၊ ပွေးများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်

ခေါင်အဖက်(သို့) ကစော်ဖတ်

ခေါင်အဖတ် (သို့) ကစော်ဖတ်ကို ရေသန့်ဘူးခွံ၏ (၃ ပုံ ၁ ပုံ) ထည့်ပြီး ရေ(၃ ပုံ ၂ ပုံ) ထည့်ကာ ရေသန့်ဘူးခွံ၏ အပေါ်ဖက်တွင် အပေါက်လေးများဖောက်ကာ စိုက်ခင်းများနှင့် စင်များပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲ ထားခြင်းဖြင့် ပိုးမွှား များကို ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး ဖမ်းနိုင်သည်။ နေရာစိပ်စိပ် ထားပေးခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။

ပုဇွန်အခွံ

အခြောက်လှန်းထားသော ပုဇွန်အခွံ (၇၅) ကျပ်သားကို ဝါး (သို့) စပါးခွံပေါင်းခံရည် (၁) ဂါလံ ဖြင့် (၁) လ စိမ် ထားပါ။ ၎င်းစိမ်ရည်ကို ရေ (၄) ဂါလံလျှင် နို့ဆီခွက်တစ်ဝက် ရောပြီးဖျန်းပေးပါက ပိုးမွှားကို သေစေနိုင်ပါသည်။

ကြက်သွန်ဖြူ (သို့) ငရုတ်သီးအမှည့်

ကြက်သွန်ဖြူ (သို့) ငရုတ်သီးအမှည့် (၁၅) ကျပ်သားကို ထောင်းပြီး ချက်အရက်ပြင်း(၁) လီတာဖြင့် ရောပြီး (၁) လ စိမ်ထားပါ။ ၎င်းစိမ်ရေကို ရေအဆ (၂၀ မှ ၃၀) ရောပြီးဖျန်းပေးပါ။

ထင်းပြား

ထင်းပြားကို ခြေအိတ် (သို့) အဝတ်ပါးထဲတွင် ထည့်ပြီး လိပ်ခုံးပိုးကျနေသော သီးနှံပင် (သို့) အရွက်ပေါ်သို့ နံနက်ပိုင်းတွင် ခါချပေးခြင်းဖြင့် လိပ်ခုံးပိုးများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။

ဆိတ်ချေး

ဆိတ်ချေး (၁) ပြည်ကို ရေ(၁) ဂါလံဖြင့် တစ်ညစိမ်ပေးပါ။ ၎င်းစိမ်ရေကို ရေ(၄) ဂါလံတွင် နို့ဆီခွက်(၂) ခွက် ထည့်ပြီး ဖျန်းပေးပါ။ (ဆိတ်တို့ကောင်နိုင်ဆေး)

မျှစ်ချဉ်

6မျှစ်ချဉ် (၂) ပိဿာကို လယ်ကွက်၏ရေဝင်ပေါက်တွင် ပီနံအိတ်ဖြင့် ထုတ်ပြီး ချထားပေးလျှင် စပါးခင်းတွင် ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ကိုးကား – သဘာဝစိုက်ပျိုးသူ
တောင်သူဦးကြီးများလက်စွဲ
luulu(yuyalay. com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here